Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Свободата като стопански феномен

Замисълът на курса е да предостави възможност за размишлението върху философско-теоретическите основания на икономическото мислене.

Курсът е интердисциплинарен (история, икономика, политология); предназначен е за втори-трети курс студенти и цели осъществяването на връзка между класическото икономическо учение и по-широките основания на икономическата теория. Целта е да се подпомогнат студентите с вече придобити знания за икономическата свобода чрез съставянето на програма, която ще разшири търсенето на по-задълбочено икономическо обучение. Това е първият подобен курс в страната.

Свободата не се разглежда като отделна тема и класическите основи на съвременната икономическа мисъл са представени само в няколко академични часа в уводната и/или историческата част на обучението. Австрийската школа е практически непозната, същият е и случаят с школата, развила идеите на Роналд Коуз, институционалната икономика, и теорията за обществения избор.

Икономическите институти и изследователските центрове променят ситуацията бавно. Тенденцията е все пак към промяна на положението и се проявява в създаването на програми от конкуриращи се курсове и знания.

Един курс за икономическата свобода би имал подобно влияние. Той би мотивирал студентите по икономика да търсят и изискват повече знания, което ще доведе до увеличаване разнообразието на изучаваните предмети и до търсене на различни мнения. Такъв курс би подпомогнат формирането на способности за тълкуване на стопанските феномени и би позволил упражняване на научното въображения.

Неминуемо, курсът ще служи само като въведение. Така или иначе, емпиричното изследване на взаимното влияние на икономическите явления (и мислене) върху свободата и обратно е вече факт, особено от гледна точка на проведените реформите в периода 1991 - 2001.

Курсът покрива петнадесет взаимно свързани теоретични въпроса, групирани в четири основни области (теми), които включват основи на философията, икономическа етика, исторически последици и изключения, и дискусия за влиянието на свободата върху класически икономически понятия.
Съдържание на курса:
За авторите: Красен Станчев и Лъчезар Богданов
Съдържание на курса
1. Бележки към първата лекция: Раждането на Съединените държави като проза на възникването на съвременното политическо тяло
2. Бележи по втора лекция: Стопанската свобода и правата на собственост в Древна Гърция и Рим (откъси от материали за четене)
3. Бележи по трета лекция:Исторически произход на идеята за ограничената държава; Пуританският експеримент с общата собственост; Производство и грабеж
Препоръчителна литература за eсето за правата на собственост

Библиотека

Списък на препоръчителната литература

Коментари
Пиши на авторите
Коментирай във форума на И.З.И и И.П.И.