Курсове на И.З.И.

Как работи пазарът: икономическите принципи в действие
Икономика и права на собственост

Основни понятия

Определения, понятия и теории

Дискусия по темата

С автора
Във форума на И.З.И.
Мисията на И.З.И. е да предлага достъп до качествено икономическо знание, в допълнение и същевременно като конкуренция и алтернатива на съществуващите образователни услуги в България. Ние правим това, като организираме и поддържаме този интернет портал за икономическо знание, литература и дебат.

Всяка бакалавърска и магистърска програма започват с увод в основните принципи на икономическата наука. Сега и И.З.И. предлага на българската публика курс, който дава знания за пазарните закономерности и динамиката на стопанското взаимодействие.

Авторът на курса е проф. Пиер Гарело от университета в Марсилия/Екс-ан-Прованс 3, където той води курсове по макроикономика, политическа икономия, история на икономическата мисъл, право и икономика, теория на решенията, индустриална организация и др. Магистърската му теза е върху изследването на пазарите за целите на предприемаческите решения (1983). Докторската му дисертация е на тема "Три изследвания на предприемаческо поведение в условия на несигурност" (1992). Защитава в Университета "Ню Йорк" под ръководството на Израел Кирзнер, Йоу Ярко и Чарлс Уилсън. Освен работата си в Екс-ан-Прованс, проф. Гарело е известен на българските студенти с годишните си лекции си пред аудитория в УНСС и СУ "Климент Охридски" и на участниците в семинарите на Института за икономически изследвания.

Този курс наподобява уводните курсове по микроикономика, които са задължителни за всички студенти - първокурсници в икономическите програми на университетите. Той ще въведе участниците в основните принципи на индивидуалното действие и закономерностите на стопанската размяна и ще представи най-често използваните обяснителни модели за функционирането на пазара.

Но този курс може да ви даде повече!

На първо място, той е фокусиране върху индивидуалното човешко поведение на пазара, т.е. върху всеки отделен участник, върху неговата мотивация и последствията от различните решения. В този курс "търсенето" и "предлагането" не просто се "появяват" или "променят"; той предлага обяснение именно на промяната, на причините някои от участниците на пазара да променят действията си.

На второ място, курсът излиза от неокласическия модел на пазарно равновесие. Пазарът се разглежда именно в динамика и в постоянно неравновесие. Курсът се основава на една реалистична представа за света, където информацията е различно достъпна, уменията и стимулите на участниците са различни, ресурсите, нуждите и технологиите се променят, а не са дадени.

На трето място, курсът въвежда фигурата на предприемача като откривател на ново знание. В класическия икономически анализ, стопанските субекти (фирмите) максимизират печалбата при дадени условия - търсене, технологии, цени на ресурсите, умения за персонала. В този курс знанието е разпръснато и променливо, а хората, които откриват нови знания - предприемачите - печелят именно от новите възможности, които сами разкриват.

Накратко, това е курс, който разглежда стопанската размяна като "игра с положителна сума", при която доброволните действия на индивидуалните участници създават повече стойност и за двете страни на взаимодействието. Курсът е и начална стъпка към икономическия подход на т.нар. "австрийска школа" към пазарното поведение, представена чрез приноса на Карл Менгер, Лудвиг фон Мизес, Фридрих Хайек, Мъри Ротбард, Вилхелм Рьопке и т.н.

Всички материали са достъпни безплатно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация " Отворено общество" - София.

 
Регистрация:

Регистрацията за лекциите към И.З.И. (безплатна)

Курсове на ИЗИ: главна страница