Икономика и права на собственост
 

Лекция 1:Въведение в лекционния курс
----------------------------
Лекция 2: Установяване на правата на собственост, дефиниране на тяхното значение и защитаването им
----------------------------
Лекция 3: Права на собственост и проблемът на познанието
----------------------------
Лекция 4: Фирмата, корпорацията, специализацията и правата на собственост
----------------------------
Лекция 5: Подкрепа и ограничаване на правата на собственост от правителството ( на английски език)
--------------------------
Лекция 6: Правителството и правата на собственост ( на английски език)
---------------------------
Лекция 7: Общи права на собственост (на английски език)
--------------------------
Лекция 8: Собствеността, институциите и промяната (на английски език)
--------------------------
Лекция 9: Права на собственост , природните ресурси и околната среда ( на английски език)


Допълнителни текстове

Basics of Market Economics: Ten Principles and Seven Venues to Prosperity (от Красен Станчев)

Political Economy of Property Rights (от Дайв Уеймър)

Private Property—A Prerequisite For Classical Capitalism (by Svetozar (Steve) Pejovich)

Ефектите от правата на собственост върху живота на хората

Права на собственост (Армен А. Алчиан)Основни понятия

Определения, понятия и теории


Дискусия по темата

С автора
Във форума на И.З.И.Курсът на проф. Ричард Строуп "Икономика и права на собственост" попълва една значителна празнота в преподаването на икономика в българските университети. В повечето учебни програми по микро и макро икономика, копирани от западни (най-вече англосаксонски) университети, няма да намерите нещо повече от бегло споменаване на частната собственост. А където такова има, то най-често е, за да илюстрира неефективността на държавните предприятия заради разхищения и липса на мотивация, сравнена с по-доброто представяне на частните конкуренти.

Професор Строуп преподава в щатския университет в Монтана и работи като изследовател към Центъра по изследване на политическата икономика в Боузмън, Монтана. Докторската му дисертация е в щатския университет във Вашингтон. На българските читатели е познат с книгата (заедно с Джеймс Гуортни) "Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета", ИПИ, 1994, достъпна също и на страницата на И.З.И. Съавтор е на един от най-продаваните учебници по икономика в САЩ: Gwartney, J., Stroup, R.: Economics: Private and Public Choice, Dryden Press, 1976, преиздаден още 10 пъти до днес.

Този курс трябва да служи като въведение към знанието за пазарните механизми и принципите на стопанско взаимодействие. Не може да има пазар, или размяна, преди да има собственост върху това, което се разменя. Няма как да търгуваш, ако нямаш нищо 'свое', което да продадеш, или не може да "придобиеш" нещо като го купиш. А дори да може да наречеш нещо 'свое', каква полза, ако не можеш чрез договор да го прехвърлиш на друг? Ако няма прехвърляне на собствеността, няма размяна, няма разделение на труда и специализация. По-конкретно, правата на собственост имат няколко важни ефекта върху стопанското поведение:

1/ Частната собственост създава стимули. Частната собственост означава гаранция, че ако положиш определени усилия в преследване на дадена цел, ще може да запазиш и да се възползваш от резултата. Това е стимул за повече изобретателност и работа. От друга страна, частната собственост създава и механизъм за наказване на непроизводителното поведение. Когато някой не полага усилия, или не използва ресурсите, които притежава, по най-добрия начин, той пряко ще усети негативния резултат от действията си.

2/ Частната собственост дава възможност за взимане на дългосрочни решения. В общества или групи, където не се зачита собствеността, животът е изпълнен с несигурност. Никой не би спестявал, ако няма сигурност, че ще може да се възползва от натрупаните ресурси в бъдеще. Ако няма спестяване, няма дългосрочни решения, няма създаване на производствен капитал, не може да има и специализация.

3/ Правото на собственост включва и свобода на договаряне за условията на размяната ('право на разпореждане'). Така става възможно формирането на свободни цени, които отразяват предпочитанията на участниците на пазара.

4/ Правата на интелектуална собственост гарантират на изобретателя, че ще може да получи за себе си ползите от откритието си. Никой не би влагал усилия и средства в изследвания, ако след това всички останали ще могат да използват иновациите наготово.

Това са само няколко причини да считаме, че без разглеждане на правата на собственост трудно може да се разбере смисъла и действието на свободния пазар.

Подредбата на темите в курса е следната:

1/ Авторът представя икономическото значение и разбиране за правото на собственост като изключителен контрол върху стопански ресурс. Възникването на частната собственост, като алтернатива на откритото (общо) ползване, се обяснява като логично следствие от индивидуалното човешко действие. Това въведение е различен прочит на стопанската история; според него възникването на частната собственост е резултат от рационални действия на хората, а не на грабеж на мнозинството от малцинството.

2/ По-нататък курсът представя основните резултати от съществуването на правата на собственост чрез ефектите върху стопанското поведение. Тук се включват възможността за пазарна размяна, спестяванията и инвестициите, свободните цени като пазарни сигнали, стимулите за печалба и наказанията за загуба и т.н.

3/ След обяснение на ползите от защитата на собствеността, курсът преминава в изследване на ефектите от ограничаването на правата на собственост. Сред тях са данъчното облагане, ограниченията при договарянето, включително контролът върху цените, рискът от конфискация в "обществен интерес" и т.н.

4/ Авторът отделя специално място на случаите, когато правата на собственост могат трудно да се определят или прехвърлят. Това са ситуации, при които разходите по защита на частната собственост или по гарантиране на договорите надхвърля възможните ползи от установяване на правата. Вместо да нарича такива случаи "провал на пазара", авторът предлага институционални решения, които действат без държавна намеса. Най-значимото институционално решение е възникването на фирмата като организация на ресурси и права. Други такива решения са съсобствеността и клубовете.

5/ Опазването на околната среда е важна тема, и в този курс се предлага пазарно решение чрез установяване и защита на права на собственост, като алтернатива на традиционната политика на държавно регулиране.

Запишете се сега!

Всички материали са достъпни безплатно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация " Отворено общество" - София.

 
Регистрация:

Регистрацията за лекциите към И.З.И. (безплатна)

Курсове на ИЗИ: главна страница