�� � �.�.�?
������ ������
�������� �� �����������
����� ������ ����� �� ���� �� ����������� � ������������?
��������� �������� � ��������� ��������
����� � �������
�������������� ������� �� �������� ������
������������ ������  
"������������ ��������" �� ����� �. ���
����� �� ����������� �������
������� � ��������
�����
������� ������

�������:

���� "��� ������ �������" �� ����. ���� ������
���� "��������� � ����� �� �����������" �� ����. ������ ������


��������� ������� ��� ��������� �������� �� �������� �����������

���� ��������������� ���������
  �� �-� ������ �����

��������� ���� ��������� �������
������ ������� � ������� ��������


��������� ������� ��� ���������� �������� �� �������� �����������

�������� ������ �� ������������
������ �������, ������ ������� � ������ ������


��������
�������� ��������

������� �� ����������� ��������


�����������, ����������� �� www.easibulgaria.org �� ����� �� �������� �����. �������������� �� ����� ���������� ��� ���������� �� �������� � � ������� ���������� �� ���������.

������ "���������� �����" (Free-Market.Net)

�� �������������:

�������� � ���-�������� �������� �� ���������� �� ���������. �� ����������� �� ����������� ���� � "���������������� ������". "�������������" � ��� � ����, ����� �������� �������������� ������� � ������ �� ������� �� �����������; � ������ �� �������� ���-����� ������������� "���������� �������". � ����������� ��������������� ��������� ���������� �� ��������� ������ �� ��������������, ����� ������ � �������� ��������. ���� ������ � ��������� �� �������� "����� ������". ������� �� ������������� � �� �������������� ������ �� �������������� �������, ������������ ������� � ��������� ���������. �������� ����� ������ (1894-1993) � ���� �� ���-��������� �������������� �� ������ �� ��������� ����� �� 20-�� ��� ���� ������ 10 000 ������, ��������� � �����, ����� � � ������� ��. ���-�������� �� ����� � "��������� � ���� ����" (Economics in One Lesson), ��������� � ��� 1 ���. �����.

���-����� ���������� ������ �� �������: ������ ����. � ������� ������ �� ��������� �������� �������� �������� ����������� ���������� �� ������ ������ ����.

������� �� ���������. �������� �������� �������� �� ��������� ���������� ������� ������ �����������, �������� "�������", "�������� � ���������", "���������� �����������", "�����������", "���������� �����" � �.�.

������� �� ����. �������� �� ����������� � ������� ���� ��������� �� ����, ���-����������� ���� ����� ��: "���� ������������ ������", "���������� ������������ �����", "������������ ���������", "������", "�������� �����������" � ��. ���.

���������� �����, ��������� �� ����.

������� ������. ��� ���� �� ��������� ������ ������ �� �������� ������, ����� ���������� ������ �� ���������.

���-���� �� ����������:

�������� �� ��������� � ����������� ����������� � ���. ������� ��������� � �������� ��������� �� �������� � ����������� �� ���������� ������ �� ����������� �����������.