�� � �.�.�?
������ ������
�������� �� �����������
����� ������ ����� �� ���� �� ����������� � ������������?
��������� �������� � ��������� ��������
����� � �������
�������������� ������� �� �������� ������
������������ ������  
"������������ ��������" �� ����� �. ���
����� �� ����������� �������
������� � ��������
�����
������� ������

�������:

���� "��� ������ �������" �� ����. ���� ������
���� "��������� � ����� �� �����������" �� ����. ������ ������


��������� ������� ��� ��������� �������� �� �������� �����������

���� ��������������� ���������
  �� �-� ������ �����

��������� ���� ��������� �������
������ ������� � ������� ��������


��������� ������� ��� ���������� �������� �� �������� �����������

�������� ������ �� ������������
������ �������, ������ ������� � ������ ������


��������
�������� ��������

������� �� ����������� ��������


�����������, ����������� �� www.easibulgaria.org �� ����� �� �������� �����. �������������� �� ����� ���������� ��� ���������� �� �������� � � ������� ���������� �� ���������.

�� �������������:

���������� "�����" � ����������� ��������������� �����������, �������� ���� 1977 �� ������ �����. ������� �� ��������� � �� ��������� ����������� ����� � ���������� ���������� �� ������������ �������, ���������� ������������ � �������� �����. �������� �� "�����" � � ���� �� ���������� �� ������������ �� ������������� ���������, � ���-���� �� ����������� �� ����� ���������.

���-����������� �� ����������:

������ ����. � ������ ������ �� ���������� �������� ������ �� "�����" � ������� �������� ����������� ���� ���� "������������� �����", "��������������" "�������� �����������" � ��. ���. ����� �� ������ � ��������� � ������� ��������, ������ ����������� �� ��������� �� "����������� � �������", "�����", "������ � ������" � "�������".

�������� "����������". ���������� ������� �� �������� �� ���������� ���������� ����� ������� ������. �������� ��������� �� ���� �� ������������ �� ������� � ������������� �� ���������� �������������� �������� � �� ���������� �� �������� �� ������������� �� ������������ .

"�����" ������ . ����������� ������������������ ������� �� ����������� ����������� � �������.

������ "������������ �� ���������� �����������". ���-�������� ������ �� ��������� ������� ���� 1995 �. � ��������� ��� �� �������� ������������ ������ � ���������� �������� ������ ��� �������������� �� ���������� �����������. � ������� �� ������� �� ���������� ���� �� �������� �������� �� ����� �������� ������� ������� ���������� �����������, ����������� �� ������ � ����� ��������� � ������ .

������� �� ����������. ��� �� ��������� ���������� ����, �� ����� ������ ������ �� "�����". ���-����� ��������� ��� ��������� �������� ���� �� �������� � "������������ ��������� � ��������", "������� � ������� ��������" "��������".

������������ �� ������� ���������� �������� �� ���������, �������������� ����� � ������.

���-���� �� ����������:

�������� �� ������� � ��������� � ��������� �� ��������� �������� ����� ����������� ��������.