Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

7. Цени
(Prices/ Prix/Preise)

Виж още: Пари, Разход, Размяна, Избор и рационално поведение, Нужди и предпочитания

"Цената" е съотношението, при което се разменят стоките и услугите на пазара. Цена наричаме жертвата, или разхода, които правим, за да получим нещо в замяна.

В развитите икономики, т.е в онези с висока степен на специализация (т.нар. разделение на труда ) размяната е непряка, т.е. стоки и услуги се разменят срещу пари. Тогава цените се изразяват в сума пари, срещу която се разменя определено количество от стоката или услугата. В натуралните стопанства най-често се случва пряка размяна (т. нар. бартер) - стока срещу стока. Тогава изразът на цената е определено количество от едната стока (или услуга), която се плаща, за да се получи единица количество от търсената стока (или услуга).

При пряката размяна веднага се вижда какво жертваш, за да получиш търсената стока. При непряката размяна, когато за стоките купувачът плаща с определена сума пари, в действителност той "жертва" (пропуска) възможността с тези пари да си купи нещо друго. (Нека тук в скоби отбележим, че размяната и цената са за Адам Смит ако не друго, то поне логическата основа на парите. Жертвата на нещо в замяна на друго нещо е основа на осъзнаването, че е необходима стока за всеобща размяна. "Да предположим, - пише Адам Смит, - че един човек има повече от известна стока, отколкото сам се нуждае от нея, докато друг има по-малко. Следователно първият би бил доволен да отстъпи, а вторият - да получи една част от този излишък. Но ако случайно вторият няма нищо, от което първият се нуждае, между тях не може да стане никаква размяна." )

Стопанският избор винаги е относно алтернативите за използване и предпочитания на оскъдни ресурси; цените са измерител за съпоставяне на различната полезност, която хората отдават на различните възможни действия към дадения момент.

Основната роля на цените е да предават информация. В динамичния свят на променящи се индивидуални потребности, технологии и ресурси, те подпомагат процеса на разпространение на непълното знание. Пазарните цени са именно онази "невидима ръка", за която пише Адам Смит преди повече от 200 години. Те насочват усилията и ресурсите в такива дейности, които създават най-желаните към даден момент блага. Цените са именно този механизъм, чрез който многобройните участници на пазара координират усилията си за създаване на точно тези стоки и услуги, които в даден момент се търсят, и то по най-ефективния възможен начин при ограниченията на оскъдните ресурси. Те правят възможна специализацията на пазара между участници, които дори не се познават.

Те са сигнал за настъпили промени. Цените са видимият израз на измененията в търсенето и предлагането. Участниците на пазара разбират, че търсенето на дадена стока се e увеличило (или с други думи, човешките потребности са се изменили), когато цената на съответния продукт се повиши. По-високата цена означава, че съответната стопанска дейност ще носи повече ползи отпреди; това е стимул за увеличаване на производството при вече съществуващите производители и привлича нови участници, които преди не са считали за изгодно да се занимават с тази дейност. Така се пренасочват както материални ресурси, така и предприемаческа енергия, която носи повече иновации в тази област.

Цените могат да бъдат номинални и относителни. Номиналните цени отразяват стойността на стоките и услугите в пари. Парите обаче са средство за размяна; в този смисъл тяхната ценност е в покупателната им сила, или с други думи - възможността срещу парите да се получат реални блага, които да задоволяват определени потребности. Номиналното ниво на цените всъщност показва стойността на паричната единица; когато всички номинални цени растат с еднаква сила например, това е знак за обезценка на парите (инфлация).

Относителните цени са мерило за предпочитанията на участниците на пазара. Те показват промяна в нуждите на потребителите или промяна в количеството, достъпността, цената, или с други думи - изменение в "оскъдността" на ресурсите.. Преценката на алтернативите при стопанския избор задължително предполага съотнасяне на цени на различни възможни решения. Когато трябва да се реши дали да се похарчи определена сума пари, изборът неизбежно отчита покупателната им сила, измерена точно с възможността да се купят определени количества други стоки или услуги.

След като цените мерят предпочитанията и договорите за размяна, тяхното (на цените) ограничаване нарушава свободата на израза на предпочитания и изкривява информацията, която носят цените. Ограничаването на цените пречи на ориентацията и изисква обществени и държавни структури за контрол. Има два начина за административна намеса в свободното договаряне на цените.

Първият е свързан с налагането на т.нар. "ценови под", който е налице, когато правителствата изискват цените да не падат под определено равнище. Ако ценовият под е на по-ниско равнище от цените, на които свободно се случват сделки, подът не дава никакъв ефект. Но ако ценовият под е на равнище, по-високо от това на пазарните цени - той предизвиква излишък от стоки и услуги: поне някои от продавачите няма да намерят купувачи за всичко, което искат да продадат.

Вторият начин са т. нар. "ценови тавани". Те се появяват като изискване на правителствата цените да не надвишават определено равнище. Ако ценовият таван е под равнището на свободно договаряните цени, възниква недостиг на дадените стоки или услуги. Недостигът, дефицитът е не само оскъдица на стоки и услуги - всички стоки са в ограничено количество. Но само онези с хронично ниски налагани ценови тавани са хронично недостатъчни. Предполага се, че при липса на ценови ограничения недостигът ще бъде рано или късно преодолян или чрез по-интензивно предлагане или чрез създаване на заместители.

Последиците от ценовите тавани са основно три вида, които могат да се появяват в различни вариации:

А) Не-ценово регулиране на търсенето и предлагането - каквито са опашките и дискриминацията (например разпределянето на стоките за привилегировани групи потребители, или недопускането на външни за дадена юрисдикция предприемачи или работници до даден пазар);

Б) Снижаване на качеството, за да се намалят разходите за продажба под даден ценови таван;

В) Възникване на черен пазар, на който стоките и услугите се продават над цените установени със закон или друг нормативен акт със съответната премия за риска.
Предприемачът като откривател:

Четиво за тези, които създават, и онези, които им пречат

Съдържание на глосария:
Като увод, или каква е ползата от глосария
1. Избор и рационално поведение
2. Стойност
3. Нужди и предпочитания
4. Разход
5. Размяна
6. Оскъдни ресурси
7. Цени
8. Конкуренция
9. Пазарен подбор
10. Пари
11. Спестяване и инвестиции
12. Частна собственост
Капитал: обобщаващото понятие в икономиката

Електронни речници, енциклопедии и буквари

Библиография на ползваната литературата

J. Schumpeter. 1934. The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, interest, and the business cycle. Harvard University Press.

F. Hayek. 1978. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Chicago: The University of Chicago Press.

А. Смит. 1983. Богатството на народите: Изследване на неговата природа и причини. София: Партиздат. (виж текста на английски онлаин)

повече от библиографията

Коментари
Коментирай във форума на И.З.И и И.П.И.