Предприемачът като откривател, Лъчезар Богданов и Георги Стоев


Въведение

Това е кратък наръчник от текстове за всички, които се опитват да изградят мост между университетската скамейка, от една страна, и перото на журналиста, мястото на предприемача и службата на политика - от друга. Представени са основните икономически феномени от гледна точка на предприемача, т.е. на човека, който взема решения в среда на несигурно бъдеще.

За момент авторите се поставиха в обувките на предприемача и огледаха заобикалящата ги действителност. А тя е наситена с информация от най-различен характер: постоянно изменяща се стопанска среда, изпращаща пазарни сигнали към дейността на фирмата, всекидневни политически събития и законодателни промени, периодични "порции" от статистически данни с най-различен характер, и не на последно място - академични и експертни дебати, засягащи по един или друг начин разбирането за пазара и конкуренцията, а понякога и на конкретното занятие на предприемача. Отчаяно се опитахме да свържем различните краища на това информационно поле, както съществува в момента, и не успяхме. Текстовете, които следват, са опит за внасяне на ред в понятията и употребата на термините, в логическата последователност на стопанските ефекти и в допусканията за икономическите принципи, които предопределят действията на всички в процеса на задоволяване на неограничените потребности в един свят на ограничени ресурси. Съвсем не маловажен е фактът, че подобен ред в различна степен липсва и в други страни; в този смисъл, българската икономическа наука (академична и приложна) не е някакво изключение.

Това, което сме описали, има два фокуса. Първият е решението на предприемача; това включва избора на стратегия за поведение спрямо потребителите и конкурентите; това се отнася до несигурността на бъдещето и извличането на поуки от миналия опит; това е преди всичко търсене на откритие, което да направи въпросния предприемач победител.

Вторият фокус са нещата, които не са продукт на решение на отделен човек, а са резултат от взаимодействието на отделни решения; това е цялостният процес на пазарен подбор на победители и губещи; "разливането" на знание и възможностите за имитация; търсенето на пазара; правилата, доверието и стабилността на бизнес отношенията.

Между конкретното решение и случването на пазара има зависимост, която сме описали с помощта на някои примери от Теория на играта - наука, която търси равновесието във взаимоотношенията между рационални индивиди. В този смисъл са въведени понятията за очаквания към решенията на другите играчи, повтаряне на играта и стратегиите и др., които участват в обяснението на икономическите отношения. Вярваме, че елементите от теорията обогатяват възможните предприемачески решения и в някакъв смисъл спестяват разходи от процеса на научаване чрез опит и грешки.

Всъщност, ние не сме направили нищо повече от критичен прочит на някои от най-разпространените митове и заблуди относно пазарния процес, ролята на

- - -i - - - Напред >>

Икономика в дванадесет ключови понятия:

Джобен глосарий
на основни понятия,
начала и предположения на икономическата наука


Предприемачът като откривател: съдържание
Въведение
1. Предприемачески решения в несигурен свят на разпръснато знание и непълна информация
2. Състезание и откритие
3. Същност на предприемаческата печалба
4. Търсене на пазара
5. Финансово-счетоводните отчети и стопанските решения
6. Добавената стойност и доброволната размяна: играта с положителна сума
7. Политически рискове - инфлация, регулации на бизнеса, пречки пред търговията, по-високи данъци, неспазване на договорите
8.Фирмата и националната статистика