bg

Стопански феномени и стопанска политика

Автор: И.З.И.    Дата на добавяне: 27/7/2007

В тази рубрика на И.З.И. ще намерите текстове, които предизвикват размисъл по общоприети митове за икономиката. Според разпространеното съвременно разбиране, икономическите процеси са състезание между отделни групи в обществото за отчупване на по-голямо парче от богатството. В това схващане, богатството се създава някак независимо от обществото и участниците на пазара и е фиксирано, предопределено като количество и структура. По-нататък, опитите за анализиране на икономическото състояние преминават в чертаене на функциите на "съвкупно търсене" и "съвкупно предлагане", които правителството може с магическите средства на паричната, данъчната, търговската и "инвестиционната" политика да манипулира, за да постигне "максимално" благосъстояние за нацията.


~ Прочети пълната статия ~

Икономика и знание

Автор: Фридрих фон Хайек    Дата на добавяне: 14/9/2001

Hayek_photoДвусмислието в заглавието на тази статия не е случайно. 

 

Основният й предмет, разбира се, е ролята, която имат в икономическия анализ, предположенията и твърденията за знанието, достояние на различни членове на обществото.  Но това, разбира се, е свързано с един друг въпрос, който може да бъде обсъден под същото заглавие – въпросът за това, доколко формалният икономически анализ носи някакво знание за това, което се случва в реалния свят. 

 

Всъщност, моето основно твърдение ще бъде, че тавтологиите, от каквито по същество се състои формалният равновесен анализ в икономиката, могат да се превърнат в предположения, казващи ни нещо за причинно-следствените връзки в реалния свят, доколкото сме способни да запълним тези формални предположения с определени съждения за начина на придобиване и предаване на знание.  Накратко, ще поддържам тезата, че емпиричният елемент на икономическата теория – единственият, който се занимава не само с теоретичните последици, но и с причините и следствията, и поради това стига до изводи, които по всяка вероятност подлежат на проверка за истинност – се състои от предположения за придобиването на знание.


 

~ Прочети пълната статия ~

Конкуренцята като откривателство

Автор: Лъчезар Богданов    Дата на добавяне: 27/7/2007

Всяко обяснение на функционирането на пазара и мотивацията на човешкото действие неизбежно използва представата за конкуренция. Неспирните дискусии по избора между свободен пазар и държавно регулиране неизменно стигат до оценка на мястото на конкуренцията при увеличаване на благосъстоянието. Този текст е опит за определяне на самото понятие за конкуренция, както и за осмисляне на ролята й като стопански феномен.

~ Прочети пълната статия ~

Икономическо развитие във времето

Автор: Дъглас Норт    Дата на добавяне: 27/7/2007

Douglass NorthПредметът на икономическата история е развитието на икономиките във времето. Целта на изследванията в тази област е не само да се хвърли светлина върху икономическото минало, но и да се направи принос към икономическата теория чрез предоставянето на аналитична рамка, която да ни позволи да разбираме промените в икономиката.
 
Една теория на икономическата динамика, която да е сравнима по прецизност с теорията на общото равновесие, би била идеалното средство за анализ. В отсъствието на такава теория ние можем да описваме характеристиките на икономиките от миналото или да се занимаваме със сравнителен статичен анализ, но все пак липсва аналитичното обяснение на начина, по който икономиките еволюират във времето.
 
Създаването на теория на икономическата динамика е от решаващо значение и за изучаването на икономическото развитие. Причините, поради които тази научна дисциплина не успя да се развие през петте десетилетия от края на Втората световна война досега, не са тайна. Неокласическата теория бе просто неподходящо средство за анализ и за предписване на водещи до напредък политически действия. Тя се занимаваше с това как пазарите действат, не с това как пазарите се развиват. Как може да се препоръчват определени политически действия, когато не е ясно как икономиките се развиват?

~ Прочети пълната статия ~

Митове за международната размяна: логиката на абсурда

Автор: Лъчезар Богданов и Георги Стоев    Дата на добавяне: 27/7/2007

Напоследък е станало общоприето схващането, че богатството и благосъстоянието са всъщност парите. Но това допускане е толкова смешно, колкото и опасно. С шарените хартийки, издавани от централните банки, не можеш да нахраниш или напоиш странник в пустинята. Затова ти трябва хляб и вода. Още повече, златото и среброто също не могат да помогнат на попадналия в беда пътник.
 
Това е така, защото парите са “съхранител и измерител на богатството” според общоприетата теория на парите, но не и богатство сами по себе си. Парите са ценни само когато имат покупателна сила, т.е. срещу тях могат да се получат търсени стоки и услуги. Те възникват като улеснение на разменната стокова търговия, а не обратното, т.е. от древни времена хората са произвеждали стоки и услуги, които са правели животът им по-добър, и няма стока, която да е била произвеждана и съхранявана сама за себе си, без полза за човешкия живот.

~ Прочети пълната статия ~

‘Борбата с бедността’ – икономически поглед към един политически феномен

Автор: Георги Стоев    Дата на добавяне: 11/1/2002

Тъй като концепцията за бедност има основно присъствие в политическите платформи днес, тя е придобила и основна роля в конвенционалната икономическа теория, най-вече в социалистическия подход към икономиката. Още в началото се налага да уточня, че дефиницията на бедност в конвенционалната теория е определено ниво на доход или стандарт на живот, следователно измерими характеристики на индивид или група.

 

За разлика от това, в това есе дефинирам бедността като липса на богатство. Тази дефиниция, която е достатъчно абстрактна, за да позволи индуктивен анализ (без да има нужда от емпирични експерименти), е освен това достатъчно достоверна, за да не позволи изключения от реалността. Така дефинирана, бедността винаги изисква някакво мислене на богатството, преди да бъде мислена самата тя. Няма друга причина за бедността освен тази, която дефиницията и определя – липсата на богатство. Следователно бедността се отнася към богатството също както свободата към принудата и справедливостта към несправедливостта.


~ Прочети пълната статия ~

Търсене в сайта

  • Институт за пазарна икономика
  • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Връзка с нас

Ако имате идеи как можем да подобрим предлаганото в сайта съдържание, или ако ви е необходима информация, която смятате, че можем да ви предоставим, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Абонамент за бюлетините на Института за пазарна икономика

Попълнете вашия e-mail адрес, за да се абонирате безплатно за бюлетините ни.

Изберете за кои бюлетини искате да се абонирате
  • Преглед на стопанската политика
  • Бюлетин за ниски данъци