Що е И.З.И?
Уводни знания
Смисълът на богатството
Какво трябва всеки да знае за икономиката и просперитета?
Стопански феномени и стопанска политика
Пазар и държава
Икономическите софизми на Фредерик Бастиа
Икономически буквар  
"Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий
Поуки от стопанската история
Въпроси и отговори
Форум
Полезни връзки

Курсове:

Курс "Как работи пазарът" от проф. Пиер Гарело
Курс "Икономика и права на собственост" от проф. Ричард Строуп


Лекционни курсове към Стопански факултет на Софийски университет

Нова институционална икономика
  от д-р Георги Ганев

Свободата като стопански феномен
Красен Станчев и Лъчезар Богданов


Лекционни курсове към Философски факултет на Софийски университет

Трудният процес на глобализация
Красен Станчев, Георги Ангелов и Мартин Заимов


ИНСТИТУТ
ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

Преглед на стопанската политика

©
Материалите, публикувани на www.easibulgaria.org са обект на авторско право. Препечатването им става единствено със съгласието на авторите и с изрично позоваване на източника.

Българска народна банка (Bulgarian National bank)

За организацията:

Българска народна банка е централната банка на Република България. Основана е на 25 януари 1879 г. като правителствен кредитен институт. Сегашният си статут на независима централна банка БНБ получава през 1991 г. със Закона за БНБ. През 1997 г. е приет нов Закон за БНБ , с който централната банка се реорганизира и се създава механизма за функциониране на валутен борд.

Най-интересно на страницата:

Статистика. Под тази рубрика на страницата се публикуват данни за платежния баланс и външната търговия, външния дълг, инвестициите, ежедневните и месечни обменни курсове на чуждестранните валути към българския лев, балансите на БНБ, на управление "Емисионно" и "Банково", седмична статистическа информация, съдържаща данни за паричното предлагане, вътрешния кредит, новите кредити, лихвените проценти. В същата рубрика се публикуват и тримесечните баланси на банковата система.

Правна рамка. На страницата могат да бъдат намерени текстовете на всички закони, имащи отношение към функционирането на банковия сектор, както и наредбите на БНБ за извършване на банкова дейност. Публикации. Тук могат да се намерят пълните текстове на дискусионни материали, които са дело предимно на изследователите от дирекция "Икономически изследвания и прогнози". Под същата рубрика е осигурен достъп до полугодишните и годишните отчети на БНБ, както и до тримесечния бюлетин "Търговските банки в България"

Обща информация за евробанкнотите и евромонетите, за фиксираните обменни курсове и за сроковете за обмяна на националните валути може да се намери в рубриката евро

Най-ново на страницата:

Последната статистика за платежния баланс е към ноември 2001 г. Най-новите данни, включени в седмичната статистика са от 25.01.2002 г.

"Ригидност (негъвкавост) на реалните работни заплати и избор на паричен режим" от Николай Неновски и Дарина Колева.

Екипът на И.З.И. специално препоръчва следните дискусионни материали:

"Паричен съвет и финансови кризи:опитът на България" от Румен Аврамов и "Изследване на парите в обращение след въвеждането на паричния съвет в България (транзакционно търсене, натрупване, скрита икономика)" от Николай Неновски и Калин Христов