ЕДНА РЕАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК

    Как може да се постигне това? Какви изисквания би трябвало да съдържа една конституция, предназначена да спомага за икономическия напредък и стабилност? От нашия анализ произтичат няколко предложения. С оглед на условията в САЩ, считаме, че следните седем изисквания могат да залегнат в една декларация за икономическите права, която би стимулирала икономическия напредък: а. Никое правителство да не използва регулативните си приоритети за отнемане на частна собственост, частично или изцяло, в полза на държавата без да заплати на собственика пълната пазарна цена на отнетото имущество. В последно време щатските и местните власти използват регулативните си прерогативи за отнемане на частна собственост без компенсация. Съдилищата общо взето разрешават подобни действия, ако преценят, че те са в интерес на обществото или че те не лишават собственика от каквато и да е възможност да използва своята собственост. Така се създава възможност за злоупотреби, която трябва да бъде премахната. б. Правото на хората законно да купуват и продават стоки и услуги по взаимоизгодни условия да не се ограничава от Конгреса или от отделните щати. Свободата на размяната е ъгловият камък на икономическия напредък. Ценовият контрол, ограниченията за движението на работна ръка, законите забраняващи търговския обмен между хора от различни расови, етнически или религиозни групи и други правителствени мерки за ограничаване на търговията би трябвало да бъдат забранени. в. Конгресът да не събира данъци или налага квоти както върху вноса така и върху износа. Конституцията на САЩ вече забранява налагането на търговски ограничения върху износа. Тази забрана трябва да се разпространи и върху вноса. г. Одобрение с 3/4 от гласовете в Палатата на Конгреса да се изисква за всички програми за разходи на федералното правителство. Одобрение от 2/3 от законодателите в отделните щати да се изисква за планираните от щатските власти разходи. Трябва да се помни, че ако даден проект е наистина печеливш, винаги има начин да бъде финансиран така, че всеки да спечели (виж стр.72-73). Следователно, изискването за квалифицирано мнозинство по правило не спира проекти, които действително водят до подобряване на благосъстоянието. И в същото време затруднява практиката на използване на правителството като средство за грабителство. То също така ще доведе до запазване на силните страни в дейността на структурите на властта на местно равнище, където конкуренцията между самите тях ги мотивира да служат на интересите на всички граждани. д. Да се изисква одобрението на 3/4 от конгресмените и в двете палати в случаите, когато федералното правителство желае да направи заем с цел финансиране на бюджетния дефицит. Това ще охлади желанието на конгресмените да изразходват повече от необходимите средства. е. Да се изисква одобрението на 3/4 от конгресмените в двете палати, за да може федералното правителство да одобри каквито и да са разходи на щатските правителства или частните фирми. Ако това изискване не бъде включено, Конгресът ще използва тези отложени плащания, за да избегне първоначалните ограничения върху разходите и заемите. ж. Основната функция на Федералната Резервна Система е да поддържа стойността на националната валута и да спомага за стабилизиране на цените. Ако годишнаия темп на инфлацията надхвърли 5% през две последователни години, на всички членове на управата на Федералната Резервна Система да бъде поискана оставката. Това изискване ще внесе яснота по това какво се очаква от Резервната Система. Ако системата поддържа монетарна стабилност, то тя дава своя принос за стабилизирането и напредъка на икономиката. Икономическият анализ показва, че тези изисквания биха спомогнали за поддържане на икономическия растеж и за ограничаване склонността на политиците да служат на групови интереси. Те биха били стъпка напред към възстановяване на управлението, основано на взаимно съгласие, а не на грабителство. Но преди да е възможно конституционните норми, спомагащи за икономическия напредък да бъдат възстановени, трябва да се възстанови интелектуалната база, върху която да се крепи тезата за необходимостта от контрол върху управленските структури. Трябва да отхвърлим мита, че общите избори характеризират американкия политически процес. Трябва да осъзнаем, че едно е да избираме своите политически лидери чрез гласуване и съвсем друго - да определяме какво да прави правителството чрез гласа на мнозинството. Поставянето под контрол на управленските структури, а не гласът на мнозинството разкрива пътя към икономическия растеж. Колкото по-скоро разберем важността на тази мисъл, толкова по-богати ще бъдем.