6. Четирите източника на нарастване на доходите са: (а) повишаване на квалификацията на работниците, (б) формирането на капитали, (в) технологичните предимства и (г) по-добрата икономическа организация.

  Стоките и услугите, които допринасят за жизнения ни стандарт, не се появяват от само себе си. Производството им изисква труд, инвестиции, сътрудничество, машини, умствени способности и организация. Четири са източниците за нарастването на поизводството и доходите.

  На първо място, усъвършенстването на квалификацията на работниците допринася за икономическия растеж. Квалфицираните работници са по-производителни. Как индивидите подобряват квалификацията си? Преди всичко като инвестират в себе си - като развиват естествените си способности. Съществуват буквално хиляди начини, по които хората могат да усъвършенстват уменията си, но повечето от тях са свързани с обучение и практика. Следователно, образованието, професионалната подготовка и опитът са основните средства, използувани от хората, за да повишат квалификацията си.

  На второ място, формирането на капитали също може да повиши производителността на работниците. Те са в състояние да произвеждат повече, ако работят с повече и по-съвършени машини. Например един дървар може да произвежда повече, когато използува бензинова резачка вместо да сече с брадва. Транспортният работник е в състояние да превози по-голямо количество товари с камион, отколкото с муле и каруца. При равни други условия, инвестирането в инструменти и машини ни помага да произвеждаме повече в бъдеще. Но инвестирането не е безплатен обяд. Ресурсите, използувани за производството на инструменти, машини и фабрики биха могли да се използуват за производството на храни, облекла, автомобили и други търсени потребителски стоки. Икономическата наука е наука за размяната. Тя обаче показва, че онези, които спестяват и инвестират повече, ще могат да произвеждат повече в бъдеще.

  Трето, усъвършенстването на технологиите - знанието ни за това по какъв начин да трансформираме ресурсите в стоки и услуги - също ще ни позволи да постигнем бъдещо нарастване на продукцията. Използуването на силата на ума за откриването на нови, по-продуктивни и по-евтини методи за производство, е могъщ източник на икономически прогрес. През последните 250 години усъвършенстването на технологиите буквално промени нашия живот. През този период парната машина, а по-късно двигателят с вътрешно горене, електричеството и атомната енергия заместиха използуването на хора и животни като основен източник на енергия. Автомобилите, автобусите, влаковете и самолетите заместиха коня и каруцата (и ходенето пеша) като главни методи за транспортиране. Напредъкът на технологиите продължава да променя начина ни на живот. Помислете си за последиците от използуването на компактдисковите устройства, микрокомпютрите, текстовите редактори, микровълновите фурни, видеокамерите и касетофоните и автомобилните климатични инсталации - разработването и усъвършенстването на тези продукти през последните две десетилетия силно промени начина, по който работим, играем и се забавляваме.

  И накрая, подобряването на икономическата организация също може да допринесе за постигане на икономически прогрес. Това е може би най-пренебрегваният от четирите източника на растеж. Правната система на една страна влияе върху степента на икономическо коопериране. Исторически погледнато, юридическите нововъведения са били важен източник на икономически прогрес. През ХVIII век патентната система е осигурила на инвеститорите право на частна собственост върху техните идеи. Приблизително по същото време признаването на корпорацията за юридическа личност довежда до намаляване на разходите за изграждане на крупни фирми, от каквито често имало нужда за масовото производство на стоки. Всяко от тези подобрения на икономическата организация ускорява нарастването на продукцията в Европа и Северна Америка.

  Eфективната икономическа организация улеснява социалното сътрудничество и насочва ресурсите към производството на стоки, които хората ценят. Обратно, икономическа организация, която покровителства разсипническите дейности и не е в състояние да възнагради създаването на богатство, забавя икономическия напредък. В част втора ние ще изследваме по-пълно широкообхватните характеристики на ефективната икономическа организация.

  Следва