4. Разходите по осъществяване на сделката са пречка за размяната; тяхното намаляване насърчава на икономическия прогрес.

    Доброволният обмен е продуктивен, защото насърчава сътрудничеството в обществото и ни помага да получим повече от онези стоки и услуги, които желаем. Но обменът е и свързан с разходи. Времето, усилията и другите ресурси, необходими за търсене, договаряне и осъществяване на даден акт на размяна, се наричат разходи по сделката. Високите разходи по сделката са пречка за създаването на богатство. Те ограничават както собствената ни производителност, така и реализирането на ползи от взаимно изгодни сделки.

    Понякога разходите за сделката са високи поради съществуването на физически препятствия като океани, реки, блата и планини. Тогава те могат да бъдат намалени чрез инвестиране в пътища и усъвършенстване на транспорта и съобщенията. В други случаи е възможно причината за високите разходи по сделката да са пречки, създавани от хората - данъци, изисквания за притежаване на лиценз, правителствени разпоредби, контрол на цените, тарифи или квоти. Но независимо от това дали бариерите са физически или са дело на хората, високите разходи по обслужване на сделките намаляват потенциалните изгоди от търговията. Обратно, тяхното намаляване увеличава изгодите от търговията и по този начин насърчава икономическия прогрес.

    Хората, които осигуряват на търговските партньори информация и услуги, помагащи им да договарят сключването на сделки и да правят по-добър избор, осигуряват нещо ценно. Такива специалисти или посредници са служителите в агенциите за недвижима собственост, брокерите, дилърите, издателите на тематично подредени реклами и широк кръг търговци.

    Хората често мислят, че посредниците са ненужни, че те просто повишават цените на стоките без да осигуряват изгоди нито за купувача, нито за продавача. Но когато осъзнаем, че разходите за сделката са пречка за търговията, за нас става лесно да разберем погрешността на това схващане. Вземете за пример продавача на хранителни стоки, който всъщност осигурява посреднически услуги, облекчаващи, включително финансово, взаимоотношенията между производителите и потребителите на хранителни продукти. Помислете си за времето и усилията, които ще са нужни за приготвянето дори само на едно ястие, ако купувачите трябваше да контактуват директно с фермерите, за да се снабдят със зеленчуци, с производителите на цитрусови плодове, за да купуват плодове, с млекарите и мандраджиите, ако имат нужда от масло, мляко или сирене и със скотовъдите или рибарите, ако желаят да сервират говеждо или риба. Продавачите на хранителни стоки осъществяват всички тези контакти вместо потребителите, транспортират и продават всички стоки в удобно за пазаруване място и поддържат надеждни складови запаси. Услугите на тези продавачи и на другите посредници намаляват разходите за сделката и улесняват потенциалните купувачи и продавачи в реализирането на изгодите от размяната. Тези услуги разширяват обема на търговията и с това насърчават икономическия прогрес.

    Следва