9. Конкуренцията е също така точна за управлението както и за пазарния механизъм. Конкуренцията между управленските структури както и между държавните и частни предприятия ще спомогне правителството да се превърне в слуга на народа.

    Конкуренцията води към по-голяма дисциплинираност. На пазара производителите трябва да се състезават за спечелване доверието на купувачите. Когато не служат добре на своите клиенти, по правило пазарният дял на фирмите се свива, като от това печелят конкурентите им, които предлагат по-добри условия. Конкуренцията защитава потребителите от високи цени, лошо качество на изделията, ниско равнище на услугите и грубо отношение. Всеки частник разбира важността на състезателния елемент. За съжаление, значението на конкуренцията в държавния сектор не винаги се осъзнава така добре. Системата на стимулиране, възприета от държавните организации и предприятия, не винаги спомага за ефективната им дейност. За разлика от частните собственици, директорите и ръководителите на държавни предприятия рядко са достатъчно стимулирани да снижават разходите и да подобряват организацията. В действителност, обратното често е по-вярно. Ако дадена организация не успее да изразходва предоставените й средства, през следващата година шансовете да получи по-голяма финансова подкрепа от държавата са минимални. Ето защо, организациите обикновено започват да пилеят пари, ако в края на бюджетния период открият, че не са успели да изразходат привлечените от държавната хазна средства. В частния сектор сумарното изменение на печалбите представлява един добър показател за ефективност. Тъй като в държавния сектор няма подобен индикатор, ръководителите на фирми често могат да прикрият икономическата неефективност на своята дейност. В държавния сектор няма паралелен механизъм за преустановяване на губещите програми. На практека, ниските резултати и недостигането на определени цели в държавния сектор често се използват като претекст за искане за по-големи дотации. Например, ако резулнтатите на учениците се влошават, директорите на държавни училища биха поискали по-големи бюджетни средства. Аналогично, полицейските участъци биха се позовали на растящата престъпност, за да получат по-голяма финансова поддръжка от държавата. Като се има предвид системата на стимулиране в обществения сектор, от жизнено значение е държавните предприятия да бъдат конкурирани. Движението напред се ускорява, когато частните фирми имат възможност да се конкурират при равни условия с държавните организации и предприятия. Например, ако правителството притежава основния дял в печатниците; предприятията за ремонт на превозни средства, обществено хранене, събиране на боклука, поддръжка на пътищата; училищата и други подобни организации - частните фирми трябва да получат възможността свободно да конкурират държавните. Конкуренцията би довела до подобряване на резултатите, снижаване на разходите и стимулиране на новаторството и в двата сектора. В резултат потребителите-данъкоплатци биха получили повече за парите си. Конкуренцията между децентрализираните държавни структури също може да стимулира икономическия напредък. Дадено правителство не може да налага само своите виждания, когато е относително лесно човек да си избере други управници, като се премести там, където органите на властта предоставят услуги и налагат данъци, които са по-приемливи за самия него. Разбира се, не е така лесно да си смениш правителството както например бакалина. Но в една децентрализирана система на управление, хората могат да гласуват с краката си. Ако функциите на федералното правителство са стриктно ограничени в защитата на човешките права, контрола върху търговските ограничения и подсигуряването на националната отбранителна система, то щатските и местните власти могат значително да се отличават по това каква част от собствения си бюджет заделят за предоставяне на услуги на широката общественост. Също както хората имат различни виждания относно това колко биха желали да харчат за жилища и автомобили, така и се различават в готовността си да жертват средсва за услугите, предоставяни от държавата. Някои предпочитат висококачествени държавни услуги и са готови да плащат високи данъци. Други предпочитат по-ниски данъци и по-малко държавни услуги. Някои желаят да събират средствата за тези услуги от данъци, други считат за по-уместно да се заплаща от самите потребители за съответната услуга. Една децентрализирана система би могла да отчете и задоволи всички тези разнопосочни виждания. Конкуренцията между местните власти също би допринесла за едно по-ефективно управление. Когато гражданите лесно могат да гласуват със своите крака правителството е силно мотивирано да предоставя услуги при минимални бюджетни разходи. Ако дадено правителство събира високи данъци без да осигурява услуги с подобаващо високо качество, както отделните граждани така и бизнесмените ще загубят доверието си във властта. Аналогично, когато хората плащат данъци за услуги без особена стойност за самите тях, много ще предпочетат да се преместят в райони, където ще получават повече за парите си. По този начин, както фирмите на пазара, така и местните власти, които не служат добре на управляваните от тях граждани ще изгубят "клиенти" (население) и възможности за допълнителни приходи. Конкуренцията между децентрализираните правителства служи на интересите на гражданина-данъкоплатец. Ако тя е действена, то политиката на федералното правителство не бива да я ограничава. Когато централните власти субсидират, определят и регулират съвкупността от услуги, предлагани от местните структури на властта, то задушава конкуренцията между тях. Най-доброто, което централните власти могат да направят е да изпълняват добре ограничените си функции и да останат неутрални по отношение на действията и нивото на услуги, предоставяни от щатските, регионални и местни власти. Както и частните предприятия структурите на властта предпочитат да са защитени от конкуренти. Правителствата се стремят към монопол върху властта. Следователно, конкуренцията между структурите на властта не би се зародила без външна помощ. Тя трябва да се вплете в политическата система. Точно това са се опитали да направят бащите-основатели на САЩ, когато са съставяли американската конституция и федералната система на страната.

    Следва