1. Когато държавата защитава правата на индивидите и предлага стоки, които пазарите не могат да осигурят, то допринася за постигането на икономически прогрес.

  "Едно мъдро и умерено правителство, което възпира хората от това да си вредят взаимно, което иначе ги оставя свободно да следват собствените си стремежи към труд и усъвършенстване и което не отнема спечеления с труд залък от устата на работника... Това е накратко доброто правителство."

  Томас Джеферсън (в писмо до Ендрю Джаксън)

  Съществуват два основни начина, по които държавата може да насърчава общественото сътрудничество и да допринася за постигане на икономическо благосъстояние: (а) да осигурява на хората защита на живота, свободите и собствеността им (доколкото собствеността е придобита без използуване на насилие, измама или кражба) и (б) да предлага няколко определени вида стоки, които имат необичайни характеристики, затрудняващи осигуряването им чрез пазара. Нобеловият лауреат Джеймс Бюкенън нарича тези функции защитна и производствена функция на правителството.

  Защитната функция включва поддържането от страна на правителството на условия на стабилност и ред, в това число устоновяването на норми срещу кражбите, измамата и използуването на насилие. На правителството е предоставен монополът за легитимна употреба на сила, за да защитава гражданите един от друг и от външни лица. Така, държавата в защитната си функция се стреми да не допусне индивидите да се нараняват един друг и да поддържа инфраструктура от норми, в рамките на които хората могат да взаимодействат хармонично един с друг . Най-съществените елементи на тази инфраструктура са насърчаване на договарянето и избягване на ограниченията, наредбите и различните данъци, които ограничават свободната размяна.

  Лесно е да се види стопанското значение на тази функция. Когато държавата добре изпълнява защитната си роля, индивидите могат да са сигурни, че няма да бъдат мамени и че богатството, което натрупват, няма да им бъде отнето от егоистични посегатели или от правителството - чрез високи данъци и опустошителното действие на инфлацията. Казано по-просто, тази защита дава на гражданите увереност, че ако сеят, ще им бъде позволено да жънат. Ако имат тази увереност, хората изобилно ще сеят и жънат.

  От друга страна, когато правителството се справя зле със защитната си функция, се появяват проблеми. Може да се предвиди, че ако правата, свързани с частната собственост не са ясно и категорично дефинирани и прилагани, някои хора ще започнат да вредят на другите. Те ще си присвояват собсвеност, която не им принадлежи и ще използуват ресурси без да заплащат за тях. Когато им се се позволява да налагат такива разходи на другите без тяхно съгласие, "истинските" производствени разходи за стоките няма да бъдат правилно регистрирани от пазарите. Същевременно, ще се наблюдава тенденция ресурсите, по отношение на които правата на собственост не са добре дефинирани и защитени, да бъдат използувани прекомерно. Замърсяването на околната среда е често срещан страничен ефект от това. Ясно е, че защитната функция на държавата има жизнено важно значение.

  Втората основна нейна функция - производствената, включва осигуряването на стоки, които икономистите наричат обществени блага. Те имат две отличителни характеристики: (1) осигуряването им за един индивид същевременно ги прави достъпни за използуване от други хора и (2) трудно, ако не и невъзможно е да се ограничи потреблението им само от клиентите, заплащащи това. Националната отбрана, проектите за контрол над речния отток и програмите за унищожаване на комарите са примери за такива обществени блага.

  Изключително трудно е за стопанските субекти от частния сектор да произвеждат и пласират обществени блага. Лесно е да се види защо това е така. Тъй като естеството на общественото благо прави невъзможно установяване на пряка връзка между заплащане и получаване на стоката, потребителят не е мотивиран да купува тази стока. А и защо бихте я купили? В края на краищата, ако другите я купуват, вие можете да потребявате стоката без да плащате за нея. Помислете за случая с проект за контрол върху речния отток с цел избягване на наводнения. Ако една фирма построи язовир, за да предотврати наводненията, ще бъде трудно, ако не и невъзвможно да се осигури защита срещу наводнения на плащащите за това потребители, без да се осигурява такава защита и на онези, които не плащат. Разбирайки тази трудност, хората които потенциално биха имали полза от проект, общо взето не са склонни да помогнат за покриване на разходите по реализирането му. Всеки има силен подтик да остави "другия" да плаща. При това положение е възможно проектът да не бъде осъществен дори когато е ефективен.

  В случая с обществените блага, гражданите могат да спечелят, ако реализират чрез държавата потенциално ефективни проекти за осигуряване на такива блага. Накратко казано, този тип дейности е онова, което Ейбрахам Линкълн е имал предвид, когато изрекъл знаменитата си мисъл, че легитимната функция на държавата е да върши онези неща, които хората или съвсем не могат да вършат, или не могат да вършат добре, действайки самостоятелно, въз основа на индивидуалните си способности.

  Как можем да преценим дали един правителствен проект е наистина ефективен? Хората са склонни да мислят, че подкрепата на мнозинството прави определено политическо действие ефективно или легитимно. Може би ще бъде изненада за някои, но ако един правителствен проект е наистина ефективен, винаги ще бъде възможно да се разпределят разходите за него така, че всички избиратели да спечелят. Разгледайте следния случай на получени изгоди и заплатени разходи от страна на избиратели за реализирането на даден проект - например строителството на път:

  Избирател Получавани Данъчно облагане ползи План А План Б

  Адамс $ 20 $ 5 $ 12.50

  Браун 12 5 7.50

  Грийн 4 5 2.50

  Джоунс 2 5 1.25

  Смит 2 5 1.25

  ОБЩО $ 40 $25 $ 25

  Проектът струва 25 долара и създава 40 долара ползи за избирателите. Тъй като ползите надхвърлят разходите, проектът е ефективен. Ако разходите от 25 долара бъдат разпределени по равно между избирателите (План А), Адамс и Браун печелят солидно, но Грийн, Джоунс и Смит губят. Ценността на проекта за последните трима избиратели е по-ниска отколкото разходите им от по 5 долара. Ако съдбата му се решава с гласуване, той ще бъде отхвърлен с гласовете "против" на Грийн, Джоунс и Смит.

  Нека видим какво ще стане в противоположния случай, когато разходите за проекта се разпределят между избирателите пропорционално на получаваните от тях ползи (План Б). При това споразумение Адамс ще заплати половината (12.50 долара) от разходите, възлизащи на 25 долара, тъй като получава половината (20 долара) от общите ползи (40 долара). Останалите избиратели ще заплатят също пропорционално на получаваните от тях изгоди. При този финансов план всички избиратели печелят от проекта. Въпреки че нямаше да бъде одобрен от мнозинството, ако разходите са разпределени поравно между избирателите, проектът би получил подкрепата на всичките пет избиратели, ако те бъдат обложени с данъци пропорционално на получаваните от тях ползи (План Б).

  Тази проста илюстрация подчертава изключително важния въпрос за гласуването и ефективните проекти. Когато избирателите плащат пропорционално на получаваните от тях изгоди, всички те печелят, ако действията на властите са ефективни (и всички губят, ако действията му не са ефективни).1 Когато изгодите и разходите на изибирателите са пряко свързани, ефективните действия на властите ще бъдат подкрепяни от преобладаващо мнозинство хора. Съответно, подкрепата на огромно мнозинство от 80-90 процента от избирателите е сериозно доказателство, че проектът е ефективен. Обратното, ако не може да се постигне преобладаващо мнозинство, това е сериозно доказателство, че проектът е неефективен ( когато разпределянето на разходите между избирателите е тясно свързано с получаваните от тях ползи). Тъй като истински ефективните проекти ще бъдат подкрепяни в повечето случаи от огромното мнозинство от гражданите, много икономисти са на мнение, че данъчните фонодове ще бъдат изразходвани по-ефективно, ако се изисква одобрението на квалифицирано мнозинство за всяка програма за правителствени разходи.

  1Принципът, според който ефективните икономически проекти създават потенциални възможности за политическо единство е първоначално изказан от шведския икономист Кнут Викзел през 1896 година. Виж Wickell, "A New Principle of Just Taxation", in James Gwartney and Richard Wagner (eds), Public Choice and Constitutional Economics (Greenwich: JAI Press, Inc., 1988). Нобеловият лауреат Джеймс Бюкенън бе казал, че написаното от Виксел му е дало възможност по-късно да стане един от създателите на модерната теория за обществения избор.

  Следва