2. Свобода на размяната: политика, която намалява обема на размяната, забавя икономическия прогрес.

  Доброволната размяна е форма на обществено сътрудничество. Тя позволява и на двете страни да получат повече от това, което желаят. При пазарни условия нито продавачът, нито купувачът са принудени да разменят насила. Личната печалба осигурява мотивацията за споразуменията за размяна.

  Както бе отбелязано по-горе, размяната подпомага напредъка на обществото - по-голямо производство и доходи от тези, които иначе биха били постигнати. Когато правителствата създават пречки, с които ограничават сътрудничеството чрез размяна, те задушават икономическия прогрес.

  Има различни начини, по които държавите задушават обмена. Първо, много страни въвеждат правила, които ограничават навлизането в различни дейности и занятия. Ако искате за започнете стопанска дейност или да предоставяте услуга, трябва да попълвате формуляри, да получите разрешение от различни бюра, да покажете, че сте квалифициран, да посочите, че имате дастатъчно финансово покритие, и да преминете през други административни проверки. Някои служители могат да отхвърлят молбата ви, освен ако не сте готови да дадете подкуп или да направите вноска в политическия им фонд. Ернандо Де Сото, в разобличителната си книга "Другият път", разкрива, че в Лима (Перу), за да се справят с правилата за законно откриване на малко предприятие за производство на дрехи, 5 души на пълен работен ден са употребили 289 дни. Нещо повече, през това време са им били поискани 10 подкупа и в два случая е било необходимо те да се дадат, за да се получи разрешение да работят "законно". В много случаи, ако сте финансиран с чуждестранен капитал, възникват допълнителни правни усложнения. Не е нужно да се казва, че политика от този тип задушават стопанската конкуренция, насърчават корупцията в политиката, и принуждават порядъчните хора да минават в нелегалната (или както Де Сото я нарича, "неформалната") икономика.

  Второ, държавата задушава размяната и когато заместват силата на закона със свободата на действие на политическата власт. Някои страни имат навика да приемат страшно претенциозни закони, които дават на политическите управници значителна власт да ги тълкуват и да се разпореждат. Например в средата на 80-те на митническите служители в Гватемала е било разрешено да отменят тарифи, ако сметнат, че това е в "национален интерес". Законодателство от този тип е явна покана към правителствените служители да искат подкупи. то създава правна несигурност и прави стопанската дейност по-скъпа и по-малко привлекателна, особено за честните хора. Структурата на закона трябва да е точна, недвусмислена и да не е дискриминационна. Ако не е така, ще бъде главна пречка за извличане печалба от търговията. Трето, много държави въвеждат ценови контрол, който задушава размяната. Когато цената на даден продукт по закон е фиксирана над пазарното равнище, купувачите ще купуват по-малко и разменяните количества ще намалеят. От друга страна, ако цената е фиксирана под пазарното равнище, производителите няма да желаят да произвеждат същото количество. И това ще намали обема на размяната. От гледна точка на произведените и продадени количества няма голяма разлика дали ценовият контрол повишава цените или ги намалява - и в двата случая намалява обемът на търговията и печалбата от производството и размяната. Размяната дава положителни резултати - помага ни да получим повече от достъпните ни ресурси.

  Политика, която принуждава търговците да преодоляват различни политически препятствия, обикновено има отрицателен ефект, дори когато намерението е било да се защити местното производство. Всъщност, тя е равносилна на това да се простреляш в крака. За да може една страна да реализира пълния си потенциал,тя трябва да сведе до минимум ограниченията върху търговията, оскъпяващи стопанската дейност. Възможността да осигуриш услуга, която другите желаят да купят доброволно е силно доказателство, че дейността носи положителен резултат. Пазарът е най-добрият регулатор.

  Следва