ЧАСТ I

  Десет ключови елемента на икономическата наука

  1. Важни са стимулите

  Цялата икономическа теория се основава на постулата, че промените в стимулите влияят на върху поведението на хората по предсказуем начин. Личните ползи и разходи влияят върху нашия избор. Ако ползите извличани от дадена възможност, нараснат, хората по-сигурно ще избират именно нея. Обратно, ако се повишат личните разходи, свързани с дадена възможност, хората ще са по-малко склонни да я изберат.

  Този основен постула в икономиката е мощно средство, защото приложението му е много широко. Стимулите въздействат на поведението ни в практически всички старни на живота ни - от пазарната дейност, през домакинството, до политическите избори, които правим.

  Основният постулат показва, че ако на пазара цената на дадена стока се повиши, потребителите ще я купуват по-малко; производителите, от друга страна ще предлагат повече от нея, тъй като увеличението на цената прави производството на стокато по-печелившо. И купувачи, и продавачи са подвластни на стимулите. Пазарните цени ще хармонизират действията им. Ако количеството, което купувачите желаят да закупят е по - голямо от онова, което продавачите желаят да предложат, цената ще се повиши. По-високата цена ще ограничи потреблението и ще стимулира производството на съответната стока или услуга, привеждайки в равновесие тъсенето и предлагането. Ако потребителите не желаят да закупят цялото произвеждано в даден момент количество от определена стока, ще се натрупат складови запаси и ще възникне натиск, насочен към понижаване на цената. От своя страна по-ниската цена ще стимулира потреблението и намали производството докато количеството, търсено от потребителите, отново започне да съответства на производството на стоката. Пазарите работят, защото и купувачи, и продавачи променят поведението си в отговор на промените в стилмулите.

  Разбира се този прцес не се осъществява мигновено. Минава определено време преди купувачите да реагират в пълна степен на промяната в цената. На производителите също им е нужно време, за да построят допълнителен завод в отговор на повишаване на цената или да намалят производството, ако цената спадне. Независимо от това последиците са ясни - пазарните цени ще координират даействията на купувачи и продавачи и ще ги приведат в хармония.

  Реакцията на купувачите и продавачите на по-високите цени на бензина през 70-те година илюстрира важността на стимулита. С повишаването на цените на бензина потребителите започнаха да се отказват от по-маловажните пътувания и по-често да прибягват към съвместна употреба на автомобилите с цел оптималното натоварване при непромемени разходи. Постепенно те се ориентираха към по-малки коли с по-ефективен разход на гориво, за да намалят още повече потреблението на бензин. Същевременно производителите на петрол в САЩ започнаха да правят повече сондажи, използваха инжектирането на вода като метод за получаване на повече нефт от съществуващите кладенци и започнаха по-активно да търсят нови нефтени находища. В началото на 80-те години тази комбинация от фактори започна да оказва натиск за понижаване на цената суровия петрол.

  Стимулите влияят и върху политическия избор. Човекът, който пазарува в супермаркета е същият, който избира измежду политически алтернативи. В повечето случаи избирателите са по-склонни да подкрепят политически кандидати и политика, която ще им осигури повече лични изгоди. Обрато, те по-скоро ще се противопоставят на политически алтернативи, при които личните разходи са високи в сравнение с осигуряваните изгоди.

  Основният постулат на икономическата наука - че стимулите имат важно значение - е също толкова приложим при социализма, колкото и при капитализма. Например в бивши Съветски съюз директорите и работниците в стъкларските заводи известно време бяха награждавани в зависимост от тоновете произведено листово стъкло. Не е за учудване тогава, че повечето заоди произвеждаха стъкло с дебелина, през която едва можеше да се вижда. Правилата бяха промемени, така че директорите бяха награждавани според количеството стъкло на листове, но измерено в квадратни метри. Резултатите бяха предсказуеми. При новите изисквания съветските предприятия произвеждаха толкова тънко стъкло, че то се чупеше твърде лесно. Промените на стимулите влияят при всички форми на икономическа организация.

  Някои критици отправят обвинения, че окономическият анализ е годен само за обяснение на поведението на егоистични, алчни материалисти. Тази представа е погрешна. Хората действат по различни причини, някои от които са егоистични, а други - хуманни. Основният принцип на икономическата наука важи иза алтруиста и за егоиста. Изборът ина двамата ще бъде повлият от промените в личните разходи изгоди. Например и алтуристът и егоистът ще са по-склонни да се опитат да спасят малко дете от басейн с дълбочина три фута, отколкото от силното течение на реката в близост до Ниагарския водопад. Също така и двамата биха дали на някой нуждаещ се човек по-скоро овехтелите си дрехи, отколкото най-хубавите. Стимулите влияят върху избора и на двамата.

  Следва