Предговор

  Въпреки че икономическата наука се занимава изцяло с проблема за пазарите, икономистите, политолозите и специалисти от сферата на други обществени науки често са твърде непоследователни в оценките си за тях. От една страна, се отделя изключително внимание на предимствата на съвършените пазари, така както те са отразени в същината на микроикономическата теория за цените. От друга страна, ясните дефекти на пазара са подробно описани във формалната "теория на пазарните дефекти".

  Учудващо е, че усилията на икономистите и на икономиката да предвидят недостатъците и неуспехите на държавния сектор и на въвежданите от него мерки за преодоляване на пазарните дефекти не са достатъчно ефективни. Настоящата книга се опитва да възтанови баланса, като разработва модел за анализиране и предвиждане на дефектите на държавната намеса. Този модел, наричан "теория за непазарните дефекти" , осигурява основата за сравнение и избор мужду пазара и държавната намеса.

  Изборът мужду двете алтернативи е сложен и многоаспектен проблем. По своята същност това не избор между съвършен пазар и несъвършена държавна намеса, нито пък избор между несъвършен пазар и съвършена държавна намеса. Най-вече това е избор между несъвършен пазар и несъвършена държавна намеса, както и на несъвършени комбинации между тях.

  Основната ми цел не е да направя този избор нито да представя аргументи в полза на предимствата на пазара над държавната намеса или обратното. Тези доводи вече са направени другаде и за напред често ще се цитират. Намирението ми е да покажа как методите за сравнение на недостатъците ( а така също ина предимствата ) на пазара идържавната намеса могат да се усъвършенстват, като по този начин, надявам се, допринеса за извършването на по - точна оценка и по-сполучлив избор.

  В настоящтата разработка изхождам от факта, че от логична и аналитична гледна точка недостатъците на пазара са изследвани много по-подробно от съответните недостатъци на "непазарния сектор". Естествено критиките, насочени срещу държавната намеса, особено на политическата сцена, са доста враждебни инавлизат в твърде много подробности. Въпреки че критиките са често сурови, обикновено те са лишени от логиката и структората, залегнали отдавна в традиционно приетите в икономическата литература коментари на пазарните дефекти. Ето защо основната ми цел е да възтановя същественото неравновесие, каото представя непазарните недостатъци на нивото, на което са анализирани съответните недостатъци на пазара.

  Настоящата книга се явява като продължение на няколко предхождащи статии и разработки като " Теория на непазарните дефекти", публикувана в Джърнал ъв ло енд икъномикс, април 1979 г., " Икономическа неефективност и неефективна икономика" - в Джърнал ъв пост-кейнсиан икономикс, есенно издание за 1979 г., " Етика и политически анализ", публикувана в Публик Дютиз: дъ морал облигейшънз ъв гавърмънт офишалз (ред. Дж. Флайшман, Л. Лийбман, М. Мор, 1981 г.), " Завръщането към непазарните дефекти: анатомия и физиология на несъвършенствата на държавната намеса " - в Анатоми ъв ганърмънт дефишънсиз (ред. Х. Хануш, 1983 г.), " Недостаъците на държавната намеса и условията на търсенето" - в Пъблик файненс енд дъ куст фор ефишънси (ред. Х. Хауш, 1984 г.), и "Напред към пазара " - дъ нешънъл интерест, 1991 г. При преработването и осъщесвяването на предишния материал, а също и на новите материали, включени в това издание, съм се постарал да заинтригувам както широката публика, така и специалистите икономисти. По-голямата част от дискусиите са достъпни за читатили, които са преминали елементарен курс по икономика и не се затрудняват да четат икономически анализи, публикувани в Уолстрийт джърнал, БИзнес уийк и Баронз. Надявам се, че същинската дискусия ще привлече вниманието и на специаристи икономисти. Имайки предвид разновидността на тази публика, поставих специфичните технически детайли или в приложенията, следващи основното изложение, или в обяснителнителните бележки в края на главите.

  Във второто издание на " Пазар и държавна намеса" са направени няколко изменения. Те засягат промените, засягащи бившия Съветски съюз, и Източна Европа, като отчитат историческите промени, настъпили в тези страни. Много от примерите и данните за САЩ са осъвременени; така също съм прибавил няколко препратки към използвана преди литература, които са свързани с разработената тук теория за непазарните дефекти. Независимо от направените допълнения и изменения структората и аргументацията на изданието от 1988 година остават по същество непроменени и по мое мнение напълно логични.

  Настоявщата книга е част от проекта на РАНД, озаглавен " Ролята и мисията на държавата и частния сектор" и спонсориран от Фондацията Слоун и РАНД. Благодаря на Университета РАНД и колегите от него, които прочетоха и коментираха с мен някои от предварителните статиио, а също и семинарите, основаващи се на тях. Особено съм признателен на покойния Нейтан Лайтс, който ме окуражаваше да напиша тази книга, на когото тя е и посветена. Благодарен съм и на Антъни Паскал за безценните му коментари върху предварителните варианти на книгата; на Уил Харис за редакторските му бележки; на Хуанаита Сандърс и Тери Халпърн, които многократно преработваха, систематизираха и групираха материалите за първото издание; на ДОна Бетанкорт и Джоуи Хънтър за административната помощ; и на Брент Бултингхаус, член на преподавателското тяло в Университета РАИД, за помощта, която ми оказа при провеждане на изследванията за второто издание.

  От автора

  повече