А

  АТ&Т 30-31

  Авиационна индустрия 30,50,106,120

  Австралия 133,139

  Австрийска икономическа теория 13

  Автобусен транспорт 119,133,134,135, 192

  Автомобилен внос 40

  Автомобили, извозване на изоставени 199

  Авърч, Харви 986

  Агенция за международно развитие 171

  Агенция за опазване на околната сре- да 80

  Аероспасиал 88

  Акциите на държавните предприя- тия 163-164

  Албрант, Роджер 956,193

  Алексъндър, Артър 976

  Алисън, Греъм 956,1126

  Алокативна ефективност 21,24,27, 133, 135,173

  Алтернативни политики, действия 103,105,107,114,132

  Американски флот, национална от- брана 167

  Американско управление по аеронав- тика и космически изследвания (НАСА) 56,76,99

  Анализ ex post1104

  Анализ на практическото осъществя- ане парадигма за 105

  целите на 20

  и предвиждането на проблемите 114

  описателен аспект на 106-110

  нормативно-творческото изме рение на 110-114

  предпоставката за 114

  Анализ на приходите и разходите/ на външните ефекти 80

  Антиправителствен възглед, вж про- пазарен възглед, Антитръсгов закон на Шърман (1890) 159

  Антитръстово законодателство 29/ 31, 117,159,160

  Аржентина 139

  Ароу, Кенет 226,356

  Асоциация за обществено-политичес- ки анализ и управление (АОПАУ) 102

  Атомен реактор, авария на 606

  Б

  Банки, държавни в сравнение с част ни 119,133,192

  Бариери на входа 29-30

  Бауер, П. Т. 226

  Бейкън,Робърт 1306

  Бейн,Дж.С.129б

  Бейтьр, Франсис 35б, 376

  Бел, Даниел 976

  Белгия 139

  Бен-Нер, Авнер 1006

  Берман, Пол 1126

  Бернстъм, Михаил 180

  Бизнес стратегия, ограничаване на производството при, 117-118

  Блага, вж. също частни блага, обще- ствени блага, ценени 54

  търсене и предлагане на 163

  Болдридж, Малкълм 160,1796

  Болници 118,133

  Болтьн, Джоузеф 986

  Бомол, Уйлям 30,376

  Борхердинг, Томас 119,1306,133,135, 1446,191 Бразилия

  доход на глава от населението в 139,1456

  и търговска политика 81,107

  Брегова охрана, САЩ, услуги 123

  Бритиш Каледониън еъруейс 119

  Бритиш оувърсииз еъруейс корпорей- шън119

  Бритиш Рейл 74

  Броудър, Дж. М. 356

  Брутен вътрешен продукт (БВП) държавни разходи като дял от 139, 141

  здравеопазване в 45

  Брък, Кони 976

  Бърдзел, Л. Ърл 996

  Бюджет, максимизиране на 956

  Бюджет, растеж на 73-75

  Бюканан, Дж. М. 226,1896

  Бюнс, Валери 996,1006

  Бюро за преброяване на населението, САЩ 126

  Бюрокрация 78,140

  В

  Вайнтрауб, Сидни 1306

  Вайс,Л.129

  Вайцман, Мартин 1006,155,1796

  Валутна конвертируемост 17,166

  Ван Хумисен, Тереза 1006

  Ваучери 164

  Ваучери за образование 169,171

  Великобритания, Консервативна партия в 176

  икономически избор в 16

  вътрешна политика 51

  доход на глава от населението 139, 1456

  обществена политика в 51

  профсъюзни стратегии 116

  Вертикална справедливост 25,82

  Взаимни инвестиционни фондове 154, 155,164

  Вземане на решения 18,151,177,178

  Виегнам 18

  Внлдавски, Аарон 1126

  Вилиг, Р. Д. 1796

  Винер, Якоб 25,35,356,386,147,1796, 1806

  Висока технология 966

  Вишневская, Галина 1006

  Власт, преразпределение 83-84

  Военни служби 55,73,75

  Военновъздушни сили национална отбрана 167

  технологичен прогрес 97

  Водоснабдяване 200

  Войната във Виетнам 76

  Вселенски, Майкъл 1006,186

  Втория свят 16,51

  Възвръщаемост, нарастваща 29-32

  Въздушен транспорт 110

  Въздушни линии, дерегулиране на отрасъла 30,42

  общественото обслужване в сравне ние с частното в, 119,133,192

  Външна политика 77,78

  Външни ефекти и алтернативни политики 107 като причина за непазарни дефе- ти 27-28

  конфликт между, и нарастваща възвръщаемост 31

  анализът на приходите и разходи- те 80

  производни 79-82

  и пазарни дейности 62

  в контекста на пазара 71

  отрицателни 376,71,81,82,114

  положителни 376,71,81,85,114

  и технологията 376

  Вътрешна бюджетна норма 74-75,96б

  Вътрешна норма свързана с непазарна дейност 77

  бюджета 73,74

  раздуване на разходите и 68

  непазарни дефекти, произтичащи от 71

  и организационните цели 69-73 технологична 76-77

  Вътрешна технологична норма 76

  Г

  Галбрейт, Джон Кенег 9-12,14,226,148

  Геблър, Тед 1126,1306,133,1806,193, 195-197,199

  Германия, вж. също Западна Германия

  и вътрешна бюджетна норма 74

  икономическия избор в 19

  държавна политика в 16

  държавни разходи в 136

  производствена ефективност в 133

  обществена политика в 51

  Горско стопанство 133,194

  Гьолер, Брус 986

  д

  Дания, доход на глава от населението в 139 Данъци,

  и икономически растеж 137,138

  и държавни разходи 136,144

  скрит данък 40

  данъчен обхват 25

  и непазарно търсене 63

  прогресивна данъчна структура 184

  Даунс, Антъни 596,956

  ДеБоу, Михаел 22

  Дейвис.Дж.Р.35

  Демократическата партия 14

  Демократичните системи, социален консенсус в 33-34

  Демонополизация 17

  ДеХавен, Джеймз 98

  Децентрализация 16-17,177

  Джонсън, Лийланд 986,192,196,200

  Джонсън, Самуел 109

  Динамична ефективност 21,24,29,149 характеристиките, свързани с 149- 150

  определение на 24,181

  и пазарни дефекти 27

  критерия на Шумпетер за 30,121

  Докладът Коулман 56

  Доларов стандарт 138

  Долна граница, липсата на 57

  Доминиканска република 139

  Допустими норми за шум 80,1126

  Достъпният пазар, теория за 29

  Дотиране на селскостопанските цени 39,41,45,49

  Дракър, Петер 1126

  Държава/правителство, вж. също избор между пазар и държавна намеса отчетността на 125-126,153

  потребителски разходи и доход на глава от населението 144

  ефективността на държавната дей- ност 199

  функционирането на, потенциална- та роля на пазарните сили за по- добряване 167-172

  намесата на 23

  като член на непазарния сектор 13

  непазарни дефекти в дейността на 66

  ролята на 153-160,161-166

  Държавен департамент на САЩ 78

  Държавен монопол, премахване на 161,163

  Държавни дейности, свръхтърсене на 48

  Държавни предприятия, акции 163, 164

  Държавни разходи като показател за размера на непа- зарния сектор 136

  като дял от БВП 138,139,141

  и данъци 136,140, 147

  съвкупни 142

  Държавни субсидии, за образование- то 85

  Дюк, университет 101

  Дюс, Едмунд 956

  Е

  Еби, Чарлз 1006

  Европейска икономическа общност 51,175

  Единични разходи за непазарна дей- ност 63

  Единствен производител, държавна доставка от 168

  Еластичност на търсенето на непа- зарна продукция от доходите 48,63

  Електроника, конкуренцията в 160

  Електроснабдяване,обществените фирми в сравнение с частните 133, 193

  Елтис, Уолтьр 1306

  Ефективно ценообразуване 115

  Ефективност на макроравнище 21

  Ефективност, вж. също динамична

  Ефективност, статична ефектив- Ност, Х-ефективносг 21,22

  алокативна 24,133,135,173

  сравнителна 118 -120

  тендегащята да се акцентира вър- ху, при сравненията на функцио- нирането на пазарната и непазар- ната система 131

  на пазарните резултати 23-24,28, 115

  микроикономическа 135 неценова 120,121,122,125 повишение или понижение на 131 Ж Железници 133,197 Железният триъгълник на обществе- ната политика 59 Жилищно строителство 119,151,173 Жилищно строителство и градоуст- ройство, министерство на 134 З Заир 139,143,1456 Закон за защита на доходите при пен- сиониране(ЗЗДП) 157,159 Закон за инвестиционните компании (1940) 154 Законодатели 170 Законът на Клейтън от 1914159 Замбия/1456 Заместител па познанието 49 Замърсяване на водите 27 Замърсяване, шум 80,1126 на водата 27 Западна Германия, доход на глава от населението 139 услуги, извършвани в частния и обществения сектор 192,194,196, 200 държавна телевизия 68 Западна Европа 16,45,47,54 Западни демокрации, условия на тър- сенето 47 Заплати, освобождаване на 17,161,163 държавни заплати 63 заплати в непазарння сектор 63 относителна нееластичност на ра- ботната заплата 155 заплатите като дял от приходите на работодателя 155 Застраховане 133,196 Защита на околната среда 133,193 Здравеопазване с качеството на Кадилак 75 задържане на растежа на разходите в 103 разходи и цени в 1306,156 в брутния национален продукт 45 пазарни несъвършенства в 156 неправилно насочване на ресурси- те в 966 обществена подкрепа за 40 частни болници с идеална цел в сравнение с болници, имащи за цел печалба 133,194-195 И Избор между пазар и държавна наме- са дилеми и клопки 172 съображения за справедливостта 132,151-152 ръководни принципи за 147-149 в участието и отчетността 152-153 статична и динамична ефектив- ност 149-151 Извънбюджетни разходи 16 Изграждане на магистрали 69 Изключващ механизъм, отсъствие на 57 Изключителна компетенция (моно- пол) 56 Излишни разходи 20,66-69,74,87,91, 936-956,107 Източна Европа икономическа политика в 18 темповете на растеж в 143-144 пазарна активност в 148 пазарно ориентирани системни ре- форми в 151 Икономии от мащаба 67,116 Икономика в сянка 148 Икономика на благоденствието 11, 34 Икономика па трансакционните раз- ходи 14,366 Икономически растеж и държавни разходи 141,142 и социални програми 174,175 и данъци 137,138 в Западна Европа 174,175 Икономически растеж на глава от на- селението и държавни разходи за потребление 144 Индия 136 Индонезия 10, 18,139 Институт за анализ на отбраната 90 o Ирландия, доход на глава от населе- нието 139 Испания 139,1456 К Каджиано, Михаел 1126 Калифорнийски университет Бъркли 101 Калифорния закони по инициатива на гражда- ните 176 здравеопазването в 155 вътрешна политика в 151 предложение 13 в 55 референдуми в 125 държавно управление на пътища- та 956 Камерун 1456 Канада 133,196-198 Кантор, Брайън 596 Капитализъм, технологичните пости- жения на 10 Карнеги Мелън, университет 101 Качество на непазарни продукти 55-56 Кейвс197 Кейнс, Джон Мейнард 12 Кенеди/ Джон Ф. 15,196 Кения 139 Кеърнкрос, Алекзандър 35б Китай план за развитието в 150 икономически реформи в 16,17,51 икономически зони в 120 пазарен социализъм в 173 непазарна олигархия в 174,178 Кланици 133,200 Класови съдебни действия 44 Клаус, Вацлав 164 Кодингтън, Алън 49,59б Коефициент на Джини 38б Коз, Роналд 226,27,28,366,37б Кока-Кола 127-129 Колинс 197 Количествени сравнения, предимства и недостатъци 131-133 Колумбийски университет 101 Командно-административни иконо- мики рухването на 11 ролята на държавата при транс- формирането в пазарни икономи- ки 161-167 социална защита в 165,166 Комисия по ценните книжа и борсите 154 Комунални услуги, вж. също елек- троснабдяване, водоснабдяване, Комуникации, конкуренцията в 160 Комунистически системи, история на 86 КомънКоз128 Конкорд 81 Консултативна комисия по междуве- домствените връзки 127 Контрол върху заплатите и цените 51 Корея, Вж. Северна Корея, Южна Ко- рея Корпорация за гарантиране на пенси- онните обезщетения (КГПО) 157 - 158 Корупция 49,53,83,148 Космически програми, пределни раз- ходи 130б Коста Рика 139 Кресин, Джон 1126 Кругман, Пол 12 Куба, икономическа политика в 18 Л Ландж, Оскар 11 Ландо, Даниел 144,146б Ланкасгър, Келвин 356,38б . Либерализиране на цените и заплати- те 163 Либерия 145б Либънстайн, Харви, 24,35б Линдблом, К. Е. 22б Липса на икономии от мащаба 117 Липси, Ричърд 35б,38б Лшъл, А. М. Д. 11,356,386 Лихтер, Р.59, 60б, 61 Лоби 15, 39,40,45/124 Лос Анджелис Лърнър, Аба 11 М Мавриций 145б Макроикономика 10 сравнения 133 среда 162 н естабилност 9 стабилизация 17 Макфадън, Даниел 95 Малави 139,145б Малайзия 10, 17, 33 Маркетингови проучвания 153,1 71 Маркс, Карл 9,10,25,82 Марксистко-ленинска доктрина 86 Марсдън, Кинг 135-139,142,144, 145б, 146б Марч, Джеймс 95б Маршъл, Андрю 112б Масачусетс, закони по инициатива на гражданите 17б Масгрейв, Ричард 11, 35б Машиностроене 160 Медикейд 45,47,48,53 Медикеър 45,48,53 Медицински университети, прием в 52 Международни сравнения на доходи- те 138 Междущатската Комисия по търго- вия, като регулаторна агенция 154 Мексико 18,139 Мемориален Институт Батей 90 Метеорологични служби 133 Механизъм за уравновесяване 65 Милиман, Джером 98б Министерство на търговията 179б Митеран, Франсоа 51 Мишън, Е. Дж. 35б,36б Мо/Тери179б Модел "център за печалба" в управле- нието 110 Монетарна реформа 161,162,167 Монопол и бариери на входа 29 и свободен пазар 29-31 създаване на фактически 159 естествен 29 в осъществяване на непазарни дей- ности 20,86,93 Монополна конкуренция 115 Мор, Фредерик 1296,193 Мъсър, У. М. 356 Н Наемане на повече работници от не- обходимото 74,185 Наказание 82 Намаляване на производството, като бизнесстратегия 117 Намаляващи разходи 29,115-118,124 Нарастваща възвръщаемост, кон- фликт между, и външните ефекти, 31,37б Нарастващи разходи 94б,107,115 Насочване на ресурсите 96б Научни и технологични изследвания, държавна подкрепа 40 Научно-изследователска и развойна дейност, (НИРД) 27,31,117 Научно-изследователски институти 90 Национален доход 58,59,62,183 Национален съвет за сигурност (НСС) 77 Национализирани фирми или отрас- ли, определяни от тях цени 118-120 Национална сигурност 57,174 Национални икономически системи, неефективни резултати на 119,120 Неефективност на непазарния сектор 121-125 Нейдър, Ралф 128 Непазарен сектор 41-43 Непазарен сектор и пазарен сектор, Сравнение, трудности при сравнението 113-125 неикономически измерения 125-129 Непазарна неефективност 121-125 Непазарна продукция, потребители 123 контрол върху разходите и качест- вото 123 характеристики на търсенето и предлагането 67 трудности при определяне и из- мерването 55 еластичност на търсенето на 63 измерване на 69 качество 55-56 отговорност за наблюдение и конт- рол на непазарното производство 123 и технология 64 Непазарни дейности, (дейности от държавния сектор), функции на разходите 94б характеристики на търсенето и предлагането 61 мащаби на непазарната/държавна намеса 136 разбирания и търсене на непазар- ни дейности 49-52 ролята на личния интерес на поли- тиците и членовете на администра- тивния апарат, фактор за разбира- не на непазарните процеси 12 непредвидени странични ефекти 79 Непазарни дефекти/несъвършенства и анализ на обществената полити- ка 101-112 произтичащи от вътрешните нор- ми 71,72 увеличаване на бюджета 73 - 79 причини за 14-15 условия на непазарното търсене при 39-48 условия на предлагането в непа- зарния сектор 54-58 характеристики на търсенето и предлагането на 41 производни външни ефекти 79-82 разминаване между разходи и пос- тъпления 66-69 несправедливо разпределение 82- 87 преразпределителен вид 99б получаване и контрол на инфор- мация, 77-79 вътрешни норми и организацион- ни цели 69-72 и пазарни дефекти, сравнение между пазарните и непазарни дефекти 86-88 държавна намеса 39-41 връзка между пазарните и непа- зарни дефекти 92 и пазарно равновесие 186-189 организации с идеална цел 89-92 разбирания и търсене на непазар- ни дейности 49-52 представи и реалност 52-54 излишни и нарастващи разходи 66- 69 видове и причини 66-86 технологичен прогрес 75-77 теория за 11,12,14,18,20,104,105 видове, източници и механизми на действие 61-93 Непазарни организации 70-71,91,95б, 103 Непазарно равновесие и непазарни дефекти 186-189 Непазарно търсене, условия на 43-48 функция на 181,184 и данъци 63 Непазарно търсене, функция на 184- 185 Несправедливост, при разпределение- то, и непазарни дефекти 83-87 Несправедливото разпределение 34, 82-88 Неценова ефективност' 120,122,125 Ниво на заетост 74,155,175 Нийлс, Кевин 112б Никълз 199 Никълсън, Уолтър 130 Нимиц, Нанси 96б Нисканен, У. А. 226б, 95б, 96б Нов федерализъм 15,226,108 Нова Зеландия 145б Нови индустриални държави 10,17 Норвегия 139,151 Нулев бюджет 109 Нюхаус, Джоузеф, 96б,130б О Образование докладът Коулмън 56 с помощта на компютър 76 държавна помощ за 15 пределни разходи 130 обществена субсидия 85-86 положителен ефект от 26 предучилищно 197 съпротивата срещу новите техноло- гии 76 ваучери за, в системата на общест- вените училища 110,171 Обществен избор, теория за, 12,13,40 Обществен ред, производство на 149 Обществен транспорт 197 Обществена активносг на малцинстве- ни групи 40 Обществени блага, разсъждения в подкрепа на 40-41 потребление 36б частни блага 27 производство на чисти обществе- ни блага 147,149 чисти 42 квази 42 Обществени производства, ефектив- ност 133 Обществено осигуряване 161,165 Обществено-политически анализ, дефиниране 102 програми в сферата на висшето об- разование 101 въпроса за практическо осъществя- ване 104-106 етапи 102-104 Ограничени възможности за контрол 117 Океански танкери, поддръжка и ре- монт 119,133,196-197 Олсън, Манкър 92,100б,144,146б Организационни цели и вътрешни норми 69-73 Организация за образование, наука култура към ООН (ЮНЕСКО) 69 Организация на ООН по изхранване- то и селското стопанство 68 Оръжейни системи 69,104,108,167 Осбърн, Дейвид 112б,130б,133,180б, 193,195,197,199 Оскъдност на познанието 49 Основен икономически избор 9-22 Осгин, Нанси 130 б Отбрана, пределни разходи 130б частни предприемачи и 134 Отбраната, министерство на договори, възложени от 134 обосновани разходи 53,73 Отдел за управление на бюджета (ОУБ) 134,179б Отдел за управление на персонала (ОУП)186 Отчетност 21 критерий за 124,125 ex post 152 на правителството 125-127 пред отделните граждани 129-130 и правомощия 127 в пазарния сектор 126,129 избор между пазар и държавна на- меса в 129 в непазарен контекст 129 на производителите 129-130 Отчетност на макроравнище 129 Отчетност на микроравнище 129 Огчетност на производителите 126, 128 Оукън, Артър 38 Охрана на жилища и обществени сгради 134 П Пазар вж. също избор между пазар и държавна намеса, характеристики 10 сравнения с непазарния сектор 41, 42 трудности при 113-126 неикономически измерения на 9- 23 държавна намеса 33-34 несъвършенства в, и пазарни де- фекти 170-172 и подобряване на функциите на държавата 23-25 несъответствия на 44-44 осъзнаването на обществото на не- успехите на пазара 153-160 ролята на държавата за усъвършен- стване и разширяване на пазарите 153-160 Пазар на здравни услуги 156 Пазар на труда 155 Пазарен механизъм за обратна рръз- ка124 Пазарен социализъм 178 Пазарна алтернатива 131-146 Пазарна икономика, възникване и развитие 9 ценообразуване при 118 ролята на държавата при транс- формирането на командно-адми -нистративните системи в 161-167 Пазарни дефекти, причини за 15-16 дефиниране 33 връзката между непазарното търсе- не и предлагане 62-66 справедливо разпределение 33-35 външните ефекти като причина за 26-29 и държавната намеса 39-41 пазарни несъвършенства 25-26 нарастваща възвращаемост 29-32 пазарни несъответствия 32-33 и непазарни дефекти 88-90,94 теория за 11,18,39,122 видове и източници на 25,61,86 Пазарни организации, вътрешни стандарти 70 основни приходи 118 стандартни оперативни процеду- ри 72 Пазарни системи, ефективно функциониране 173-174 ефекгивност на 118 Пакет надбавки и пазарни несъвър- шенства 155 Панзар, Дж. К. 37б,179б Парагвай 139,145 Параграф 22, синдром на ирационал- Ност 152 Парадигма на обществения избор на поведението на правителството 40 Паралелна икономика 148 Парична маса 162 Паскал, Атъни 1126,171,179б Патенти, законова защита 32 Пейрефит, Ален 596б. Пенсионни фондове 158-159 Перо, Франсоа 30,37б Перу 145 Петролна и химическа промишле- ност160 Печалба, максимизиране 116 Пийкок, Алън 22б,95б,145б Питърс, Том 130 Пияшева, Лариса 148 Планиране, програмиране и системи за бюджетиране (ППСБ) 102 По-висши стоки 48 По-слабо развитите страни икономиките на 32 п азарни несъвършенства в 33 Поглъщания 159,160 Подрязване на дърветата 134 Позитивна теория за регулирането 98б Политика (обществена), възникване на дефекти 41 основание за държавна намеса 26, 27 непазарни несъвършенства и ана- лиз на обществената политика 101, 112 непазарни механизми, видове 42 Политици, омаловажаване на време- вите аспекти 44-49 Политически дивиденти 44 Политически кампании 12б Политически организации и придо- биване на изключителни полити- чески привилегии 44 Полиция 123 Померен, Вернер 130б,133,144б,191, 199 Помощ за семейства с непълнолетни деца(ПСНД)45,48 Постижения на дадена държава в сфе- рата на икономиката, фактори за 138 Постъпления 66-68,70 Потребителски организации 117,128 Почистване на улиците 134 Почти пазарни организации, цени на- лагани от 118 Пощенска служба на САЩ 55,12б Пощенски услуги, пределни разходи 130б Права на собственост, законова защи- та, 161,163 Прайър, Фредерик, 144,146б Практическото осъществяване, и па- зарните дефекти 28 Пределни разходи, намаляващи 29 и ценообразуване в пазарните ико- номики 115,11б

  повече