bg

Икономически буквар

Автор: И.З.И.    Дата на добавяне: 30/7/2007

В тази рубрика на И.З.И. може да намерите текстове, които ще помогнат на читателите да се ориентират в специализираните икономически анализи, термини и дискусии. Общественият обсъждания на актуални политически и стопански събития е до голяма степен предопределен от значението, който участниците влагат в използваните думи. Икономическите термини са метафори, зад които стоят стопански феномени, институции и принципи. Когато термините загубят връзка  първоначалното си значение, тяхната употреба носи повече объркване, отколкото полза. Това е особено вярно за често използваните "валутен борд" и "обществено благо", които медии, политици и експерти намесват на практика във всяка дискусия.
 
Тук ще намерите материали, които обясняват какво стои зад различни икономически метафори. Това не е нито речник, нито учебник по икономика. Букварът е наръчник от кратки материали, които подпомагат разбирането на икономическия речник. Но текстовете са и първа стъпка към разбирането на метода на икономическата наука, принципите на стопанските взаимодействия и възможните ефектите от различните стопански политики. Различните описания в този наръчник могат да се сравнят с всеки друг източник, който Ви е под ръка.
 
Ние просто искаме да възбудим Вашето любопитство и ако е възможно да Ви помогнем да придобиете критичен поглед към онова, което Ви казват за стопанския живот. Но какво е критика? Критика не е просто да изкараш, че някой не е прав. Критиката е определяне на границите на валидност на различните мнения. Тя не е възможна без съмнението. Бихме се радвали, ако формирате у себе си критично отношение и към обясненията, които ще намерите тук. Приятно четене!

~ Прочети пълната статия ~

Що е БВП?

Автор: БВП - Брутен вътрешен продукт    Дата на добавяне: 25/10/2001

Що е БВП?

 

Речникът по финанси на Греъм Банок и Уилям Мансър (The Penguin International Dictionary of Finance, Graham Bannock and William Manser, 1989, London) дава следното определение на брутен вътрешен продукт:

 

Брутен вътрешен продукт (БВП)/Gross domestic product. Паричното изражение (по пазарни цени) на стоките и услугите, произведени в икономиката за определен период от време, обикновено година или тримесечие. Не се отчитат разходите за замяна на дълготрайни активи. Включени са само стоки за крайно потребление или инвестиции, тъй като стойността на междинните стоки, т.е. суровини и материали, се включени в цените на благата за крайно потребление. БВП се различава от брутен национален продукт (БНП) по изключването на дохода от инвестиции в чужбина. Съвкупните стойности на тези национални сметки могат да се измерят както по текущи цени, така и в реално изражение.

 

Повече за методологичните проблеми при използването на БВП като статистически показател може да прочете в "Митове за БВП". 


~ Прочети пълната статия ~

Митове за БВП

Дата на добавяне: 14/9/2001

Като статистическа величина БВП отчита стойността на крайните стоки и услуги, произведени за определен период от време, обикновено тримесечие или година. Акцентът е върху търсенето на стоки и услуги. Този начин на отчитане дава представа за благосъстоянието не от гледна точка на натрупването на богатство, а по-скоро от гледна точка на неговото потребление.

~ Прочети пълната статия ~

Банкова и кредитна система

Дата на добавяне: 14/9/2001

Банките са предприятия, търгуващи с пари и парични инструменти и предлагащи финансови услуги. Най-просто казано, банките вземат пари на заем или на депозит от фирми, институции и частни лица и използват така набрания ресурс за отпускане на кредита на други лица или за закупуване на ценни книжа или, с други думи, за инвестиции. Тези институции покриват разходите си и печелят от разликата между лихвите, които плащат върху привлечените средства, и тези, които получават върху инвестициите си, както и от таксите и комисионите, получавани от различните финансови услуги, които предлагат.

~ Прочети пълната статия ~

За пчелите и маяците

Дата на добавяне: 14/9/2001

Тази статия разглежда един от широко дискутираните икономически трудове, който целеше да разруши традиционния възглед за обществените стоки и страничните ефекти. Повечето икономисти намират, че парадигмата за съвършената конкуренция е необходима при разглеждането на въпроси, свързани с разпределението на ресурсите и микроикономическата ефективност. Всеки начинаещ студент изучава основните принципи на социалната икономика. Според тях при съвършена конкуренция пазарните сили ще наложат такова използване на ресурсите, при което, за да спечели един, трябва да обеднее друг - в този смисъл съвършената конкуренция предотвратява загубата. Такова разпределение на ресурсите се нарича оптимум по Парето.

~ Прочети пълната статия ~

Какво е валутният борд

Дата на добавяне: 14/9/2001

Валутният борд (в чист вид) е монетарна институция, създадена чрез специален закон, която издава банкноти и монети в местна валута, напълно покрити от чуждестранна резервна валута. Банкнотите и монетите са напълно конвертируеми в резервната валута по фиксиран курс при поискване. Резервната валута е конвертируема чуждестранна валута, избрана поради стабилността си. Като резерви валутният борд държи нискорискови ценни книжа или други активи, платими в резервната валута. Резервите са 100% равни или малко повече от емитираните банкноти и монети в местна валута, както е определено от закона. Валутният борд не приема депозити, в противен случай те трябва да са напълно покрити с резервна валута. Печалбата на валутния борд се формира от разликата между дохода върху активите в резервната валута и цената, която се плаща за емитирането и поддържането в обращение на местната парична единица. Тази печалба се трансферира към правителството или другаде, както се определи със закон.

~ Прочети пълната статия ~

Защо валутните курсове се отклоняват от паритета на покупателните сили (ППС)

Дата на добавяне: 14/9/2001

Валутните курсове плават свободно едва от 1973 година, когато Бретън Уудската система на фиксирани курсове се разпада. Значителните валутни колебания през последните години отново подтикнаха икономистите да търсят теоретични обяснения на факторите, които движат валутните курсове. Тези нови теории имат за цел да изследват ролята на международните капитали и инвестиционните очаквания.Бретън Уудската конвенция изискваше страните да не позволяват на валутите си да преминават границата от 1% под и над фиксрания спрямо щатския долар курс. Според възприетите правила една страна можеше да промени стойността на фиксирания курс на националната си валута само в случай на фундаментално неравновесие в платежния й баланс.

~ Прочети пълната статия ~

Как да четем и разбираме търговската статистика?

Автор: Мартин Димитров    Дата на добавяне: 27/2/2002

Търговската статистика е обобщение с различна степен на детайлизация на сделките по износ и внос за дадена страна. Традиционно тази информация се събира от митническите служби на основа на подаваните митнически декларации. Друга алтернативна възможност, при преобладаващи разплащания през банковата система, е събиране на данни за размера и вида на сделките посредством обслужващите банки. В някои страни (ЕС) данните, които се получават от двата източника се сравняват, като по този начин се постига съпоставимост на резултатите.  Най-често срещана причина за отклонение на митническата информация от действителните обеми на търговия е използването на занижени фактури при вноса. Износът по принцип не подлежи на облагане с мита, но за определени стоки се използват разрешителни (издаване на разрешително за износ) и регистрационни режими (изискване за регистрация на стоката) или друго специално третиране, когато целта е контролиране на търговията с тези продукти.

~ Прочети пълната статия ~

Теорията на играта

Дата на добавяне: 14/9/2001

Традиционният микроикономикс приема за даденост, че на пазара се срещат много купувачи и продавачи. Това изходно условие е важно, защото, когато икономическите агенти са малко на брой, се достига до положение, в което решението на всеки един оказва влияние върху останалите. Следователно те са принудени да действат стратегически, т.е. да отчитат не само прекия ефект от дадено действие върху останалите контрагента, но да се опитат да предвидят и ответната им реакция. В икономикса това поведение на участниците на пазара е много трудно за анализ дори и на най-простата транзакция (сделка).

~ Прочети пълната статия ~

"Обобществяване" на обществения ред

Автор: Огнян Пишев    Дата на добавяне: 14/9/2001

В икономическата литература има твърде много сериозни спорове около ролята на държавата. Независимо от съществените различия между либерали и консерватори, между левица и десница, две са основните й функции, за които няма спор. Това са:* поддържане на реда и* доставка на обществени блага.Наистина колкото и да сме увлечени от пазарната икономика и индивидуалното предприемачество, едва ли можем да си представим националната отбрана и вътрешната сигурност като процес, поверен на частната инициатива. Ясно е също така, че несъвършенствата на пазара не гарантират пълното съответствие между социалните и частните разходи, а пораждането на редица външни за частните участници в пазарната икономика ефекти (externalities) налагат определени корективи.

~ Прочети пълната статия ~
«  Предходна   ι   1  2    ι   Следваща  »

Търсене в сайта

  • Институт за пазарна икономика
  • Икономическа библиотека на ИПИ и БМА

Връзка с нас

Ако имате идеи как можем да подобрим предлаганото в сайта съдържание, или ако ви е необходима информация, която смятате, че можем да ви предоставим, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Абонамент за бюлетините на Института за пазарна икономика

Попълнете вашия e-mail адрес, за да се абонирате безплатно за бюлетините ни.

Изберете за кои бюлетини искате да се абонирате
  • Преглед на стопанската политика
  • Бюлетин за ниски данъци